[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá khả năng sinh sản của lợn nái ngoại lai 2 máu tại trại lợn xã Lương Sơn thành phố Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá khả năng sinh sản của lợn nái ngoại lai 2 máu tại trại lợn xã Lương Sơn thành phố Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Đặc điểm sinh lý của lợn nái hậu bị
2.1.2. Các công thức lai và công tác chăn nuôi lợn ngoại hiện nay
2.1.3. Một số đặc điểm sinh lý, sinh dục của lợn nái
2.1.4. Đặc điểm sinh sản ở lợn nái
2.1.6. Đặc điểm của giống lợn nái lai hai máu nuôi tại trại lợn ngoại xã Lương Sơn, thành phố Thái Nguyên
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.5. Chỉ tiêu theo dõi
3.6. Phương pháp theo dõi và tính toán các chỉ tiêu
3.7. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Công tác phục vụ sản xuất
4.1.1 Nội dung công tác phục vụ sản xuất
4.1.2. Kết quả phục vụ sản xuất
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Số lượng và cơ cấu đàn lợn nái lai 2 máu nuôi tại trại lợn xã Lương Sơn, thành phố Thái Nguyên
4.2.2. Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý sinh dục trên đàn lợn mẹ
4.2.3. Khả năng sinh sản của lợn nái nuôi tại trại
4.2.4. Nghiên cứu các chỉ tiêu về lợn con.
4.2.5. Tỷ lệ đồng đều của lợn con qua các giai đoạn
4.2.6. Tiêu tốn thức ăn /1 kg tăng khối lượng
4.2.7. Tình hình mắc bệnh của lợn nái và lợn con.
4.2.8. Công tác điều trị bệnh lợn nái và lợn con
PHẦN 5: KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan