[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Phường Quang Trung thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Phường Quang Trung thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lý luận của đề tài
2.1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài
2.1.3. Cơ sở pháp lý
2.2. Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất
2.2.1. Quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất
2.2.2. Quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất
2.2.3. Quyền thừa kế quyền sử dụng đất
2.2.4. Quyền cho thuê và cho thuê lại quyền sử dụng đất
2.2.5. Quyền tặng cho quyền sử dụng đất
2.2.6. Quyền thế chấp bằng quyền sử dụng đất
2.2.7. Quyền bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất
2.2.8. Quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất
2.3. Khái quát chung về chuyển nhượng quyền sử dụng đất
2.3.1. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất
2.3.2. Điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
2.3.3. Thời điểm được thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất
2.3.4. Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất
2.3.5. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Nghị định 181/2004/NĐ-CP
2.3.6. Nghĩa vụ tài chính trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất
2.3.7. Thành phần hồ sơ chuyển nhượng Quyền sử dụng đất tại phường Quang Trung
2.3.8. Quy trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phường Quang Trung
2.4. Sơ lược về tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong cả nước và thành phố Thái Nguyên
2.4.1. Sơ lược về tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong cả nước
2.4.2. Sơ lược về kết quả chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thành phố Thái Nguyên
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2.1. Địa điểm
3.2.2. Thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp thống kê và xử lý số liệu
3.4.3. Phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu
3.4.4. Phương pháp chuyên gia
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội tại phường Quang Trung 
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điểu kiện kinh tế - xã hội
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên , kinh tế - xã hội và môi trường ảnh hưởng đến sử dụng đất.
4.2. Thực trạng sử dụng đất và công tác quản lý nhà nước về đất đai của phường Quang Trung
4.2.1. Thực trạng sử dụng các loại đất hiện nay của Phường Quang Trung
4.2.2. Thực trạng công tác quản lý nhà nước về sử dụng đất trên địa bàn phường Quang Trung
4.3. Đánh giá kết quả chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014
4.3.1. Đánh giá theo kết quả chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014 theo đơn vị hành chính.
4.3.2. Đánh giá kết quả chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014 theo thời gian
4.3.3. Đánh giá kết quả chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014 theo loại đất
4.4. Đánh giá thực trạng và sự hiểu biết của người dân về chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phường Quang Trung
4.4.1. Các vướng mắc khi thực hiện giải quyết hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các Nghị định
4.4.2. Đánh giá sự hiểu biết của người dân và cán bộ công chức về chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phường Quang Trung
4.5. Những khó khăn, tồn tại và giải pháp khắc phục trong hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phường Quang Trung
4.5.1. Những khó khăn, tồn tại còn gặp phải trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất
4.5.2. Giải pháp khắc phục
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan