[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng công tác giải quyết tranh chấp về đất đai trên địa bàn huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên giai đoạn 2012 - 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng công tác giải quyết tranh chấp về đất đai trên địa bàn huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên giai đoạn 2012 - 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở pháp lý
2.2. Cơ sở khoa học
2.2.1. Khái niệm về tranh chấp.
2.2.2. Trình tự giải quyết tranh chấp
2.2.3. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp
2.2.4. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp đất đai
2.2.5. Nguyên nhân dẫn đến tranh chấp đất đai.
2.2.6. Mục đích, ý nghĩa của việc giải quyết tranh chấp đất đai
2.2.7. Căn cứ giải quyết tranh chấp đất đai.
2.3 Tình hình giải quyết tranh chấp đất đai trên phạm vi cả nước
2.3.1. Tình hình giải quyết tranh chấp về đất đai ở Việt Nam
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu.
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành.
3.3. Nội dung nghiên cứu.
3.2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội
3.3.2. Khái quát về tình hình sử dụng và quản lý đất đai của huyện Tủa Chùa
3.3. Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp về đất đai trên địa bàn huyện Tủa Chùa giai đoạn 2012 - 2014
3.4. Phương pháp nghiên cứu.
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội.
4.1.1. Điều kiện tự nhiên, TN-MT
4.1.2. Địa hình, địa mạo
4.1.3. Khí hậu
4.1.4. Thuỷ văn
4.1.5. Các nguồn tài nguyên
4.1.5.1. Tài nguyên đất
4.1.5.2. Tài nguyên nước
4.1.5.3. Tài nguyên rừng
4.1.5.4. Tài nguyên khoáng sản
4.1.5.5. Tài nguyên nhân văn
4.1.5.6. Thực trạng môi trường
4.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
4.2.1. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
4.2.2. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập
4.2.3. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng.
4.2.4. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường
4.2.4.1. Thuận lợi
4.2.4.2. Khó khăn
4.3. Tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn huyện Tủa Chùa
4.3.1. Tình hình quản lý sử dụng đất.
4.3.2. Hiện trạng sử dụng đất và biến động các loại đất
4.3.3. Đánh giá tình hình tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Tủa Chùa giai đoạn 2012-2014
4.3.4. Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp về đất đai trên địa bàn huyện Tủa Chùa giai đoạn 2012-2014
4.4. Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Tủa Chùa giai đoạn 2012-2014
4.4.1. Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Tủa Chùa theo thời gian
4.4.2. Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Tủa Chùa theo đơn vị hành chính
4.4.3. Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Tủa Chùa giai đoạn 2012-2014 theo đối tượng sử dụng.
4.4.4. Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Tủa Chùa giai đoạn 2012-2014 theo loại đất.
4.4.5. Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Tủa Chùa giai đoạn 2012-2014 theo thẩm quyền.
4.4.6. Tổng hợp kết quả giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Tủa Chùa giai đoạn 2012-2014
4.4.7. Một số thuận lợi và khó khăn trong công tác giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Tủa Chùa.
4.4.8. Một số trường hợp giải quyết tranh chấp đất đai cụ thể trên địa bàn huyện Tủa Chùa
4.4.9. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện trong thời gian tới.
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan