[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sửa dụng đất trên địa bàn huyện Gia Viễn - Ninh Bình giai đoạn 2010 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sửa dụng đất trên địa bàn huyện Gia Viễn - Ninh Bình giai đoạn 2010 – 2014
MỤC LỤC
Phần I. MỞ ĐẦU
Phần II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở pháp lý và khoa học của công tác Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.1.1. Lịch sử của công tác đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.1.2. Các nội dung quản lý nhà nước về đất đai
2.1.3. Sơ lược về hồ sơ địa chính
2.1.4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.1.5. Cơ sở pháp lý của công tác cấp GCNQSDĐ
2.2 Khái quát tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong cả nước và tỉnh Ninh Bình
2.2.1. Công tác Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong cả nước
2.2.2. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tỉnh Ninh Bình
2.2.3. Tình hình ĐKĐĐ, cấp GCNQSD đất của huyện Gia Viễn - Ninh Bình
Phần III. ĐÔI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành nghiên cứu đề tài
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu
3.2.2. Thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu.
3.4.2. Phương pháp xử lý thông tin dữ liệu
3.4.3. Phương pháp phân tích số liệu
3.4.4. Phương pháp chuyên gia
Phần IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Tình hình cơ bản của huyện Gia Viễn
4.1.1. Điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên
4.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội
4.1.3. Đánh giá chung về điềi kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến công tác cấp GCNQSD đất của huyện Gia Viễn giai đoạn 2010 - 2013
4.2. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất đai tại huyện Gia Viễn
4.2.1. Công tác quản lý đất đai của huyện
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất của huyện Gia Viễn
4.2.3 Biến động diện tích đất theo mục đích sử dụng trong quỹ đất của huyện giai đoạn 2010-2013
4.3. Đánh giá kết quả công tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất của huyện Gia Viễn
4.3.1. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở giai đoạn 2010-2014
4.3.2. Kết quả cấp GCNQSD đất sản xuất nông nghiệp của huyện Gia Viễn giai đoạn 2010-2014
4.3.3. Kết quả cấp GCNQSD đất lâm nghiệp của huyện Gia Viễn giai đoạn 2010-2014
4.3.4. Kết quả cấp GCNQSD đất công trình sự nghiệp của huyện Gia Viễn giai đoạn 2010-2014
4.3.5. Tổng hợp đánh giá tình hình cấp GCNQSD đất đối với đất ở và đất nông nghiệp của Huyện Gia Viễn giai đoạn 2010-2014 
4.4. Đánh giá sự hiểu biết của người dân về hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
4.5. Những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn trong công tấc đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ giai đoạn 2010 - 2014 của huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình
4.5.1. Thuận lợi
4.5.2. Khó khăn
4.5.3. Giải pháp
PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan