[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng và xây dựng phương án quy hoạch theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới tại xã Thần Sa huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng và xây dựng phương án quy hoạch theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới tại xã Thần Sa huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2 . TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Căn cứ pháp lý xây dựng nông thôn mới.
2.1.2. Khái niệm nông thôn mới
2.1.3. Xây dựng nông thôn mới là gì?
2.1.4. Mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
2.1.5. Đặc trưng của nông thôn mới.
2.1.6. Khái niệm về cơ sở hạ tầng nông thôn
2.1.7. Bộ tiêu chí quốc gia về cơ sở hạ tầng nông thôn mới
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình xây dựng nông thôn mới ở trên thế giới
2.2.2. Tình hình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Các phương pháp nghiên cứu
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và nhân lực của xã
4.1.1. Đặc kiện tự nhiên
4.1.2. Tài nguyên, khoáng sản
4.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội
4.2.1. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
4.2.2. Dân số và lao động
4.2.3. Hiện trạng sử dụng đất
4.2.4. Đánh giá chung về tiềm năng của xã Thần Sa
4.3. Thực trạng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của xã Thần Sa - huyện Võ Nhai - tỉnh Thái Nguyên
4.3.1. Tiêu chí về Giao thông
4.3.2. Tiêu chí về Thủy lợi
4.3.3. Tiêu chí về Điện
4.3.4. Tiêu chí về cơ sở vật chất
4.3.6. Tiêu chí về chợ nông thôn
4.3.7. Tiêu chí về Bưu điện
4.3.8. Tiêu chí về nhà ở dân cư
4.4. Thực trạng các tiêu chí nông thôn mới
4.5. Đánh giá chung
4.5.1. Thuận lợi
4.5.2 Những hạn chế
4.5.3. Những khó khăn
4.6. Xây dựng phương án quy hoạch cơ sở hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới
4.6.1. Đường giao thông (tiêu chí số 2)
4.6.2. Thủy lợi (tiêu chí số 2)
4.6.3. Điện (tiêu chí số 4)
4.6.4. Trường học (tiêu chí số 5)
4.6.5. Cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí số 6)
4.6.6. Chợ nông thôn (tiêu chí số 7)
4.6.7. Bưu điện (tiêu chí số 8)
4.6.8. Nhà ở dân cư (tiêu chí số 9)
4.7. Thuận lợi, khó khăn và giải pháp chủ yếu
4.7.1. Thận lợi
4.7.2. Tồn tại, khó khăn
4.7.3. Những giải pháp chủ yếu
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan