[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng giao tiếp của nhân viên y tế Bệnh viện Nông nghiệp năm 2010-2011

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng giao tiếp của nhân viên y tế Bệnh viện Nông nghiệp năm 2010-2011
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1. Khái niệm chung về giao tiếp
2. Phân loại các phương thức giao tiếp
3. Đặc điểm mối quan hệ giao tiếp Thầy thuốc – Bệnh nhân
4. Những yêu cầu chung về giao tiếp của Điều dưỡng
5. Các nghiên cứu đã có về giao tiếp của điều dưỡng
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.3. Đạo đức nghiên cứu
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ
3.1. Đặc điểm chung nhóm điều dưỡng tham gia nghiên cứu
3.1.1. Phân bố về giới tính
3.1.2. Phân bố về độ tuổi
3.1.3. Phân bố về nơi làm việc
3.2. Tỷ lệ các loại câu trong hội thoại
3.3. Phân tích thành phần và nội dung câu hội thoại
3.3.1. Phân tích thành phần ngữ pháp câu hội thoại
3.3.2. Tỷ lệ điều dưỡng chào hỏi bệnh nhân khi bắt đầu hội thoại
3.3.3. Tỷ lệ câu có dùng đại từ nhân xưng (Ông, bà, bác, anh, chị, vv)
3.3.4. Tỷ lệ sử dụng các câu có Xin mời, xin lỗi, cảm ơn, vv
3.3.5. Phân tích về âm lượng
3.4. Phân tích về trang phục, tư thế
3.4.1. Phân tích về trang phục
3.4.2. Phân tích về tư thế giao tiếp
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN
4.1. Bàn luận về nhóm điều dưỡng tham gia nghiên cứu
4.2. Bàn luận về tỷ lệ loại câu trong các hội thoại
4.3. Bàn luận về thành phần câu
4.4. Bàn luận về trang phục, tư thế hội thoại
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan