[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại xã Lý Bôn huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 đến tháng 6 năm 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại xã Lý Bôn huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 đến tháng 6 năm 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lý luận
2.1.2. Cơ sở pháp lý
2.1.3. Cơ sở thực tiễn
2.2. Khái quát về chuyển quyền sử dụng đất và các nội dung liên quan
2.2.1. Các nội dung quản lý nhà nước về đất đai
2.2.2. Các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất
2.2.3. Quy định về chuyển quyền sử dụng đất và các hình thức chuyển quyền sử dụng đất
2.3. Quản lý nhà nước đối với vấn đề chuyển quyền sử dụng đất
2.3.1. Quan niệm về quản lý nhà nước đối với quyền sử dụng đất
2.3.2. Vai trò của quản lý nhà nước về chuyển quyền sử dụng đất
2.4. Tình hình chuyển quyền sử dụng đất của Việt Nam
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Tình hình cơ bản về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội
3.3.2. Đánh giá kết quả chuyển QSDĐ theo 8 hình thức chuyển quyền được quy định trong Luật Đất đai năm 2003.
3.3.3. Đánh giá sự hiểu biết của người dân trong xã về chuyển QSDĐ theo số liệu điều tra.
3.3.4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác chuyển quyền sử dụng đất và nguyên nhân, giải pháp khắc phục
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp tổng hợp, phân tích xử lý số liệu
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Tình hình cơ bản của xã Lý Bôn
4.1.1. Điều kiện tự nhiên của xã Lý Bôn
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của xã Lý Bôn
4.1.3 Tình hình quản lý và sử dụng đất tại xã Lý Bôn
4.2. Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Lý Bôn
4.2.1. Kết quả công tác chuyển đổi quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Lý Bôn giai đoạn 2011 – 6/2014
4.2.2. Kết quả công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Lý Bôn giai đoạn 2011 – 6/2014
4.2.3. Kết quả công tác tặng cho quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Lý Bôn giai đoạn 2011 – 6/2014
4.2.4. Kết quả công tác thừa kế quyền sử dụng đất tại xã Lý Bôn giai đoạn 2011 – 6/2014.
4.2.5. Kết quả công tác thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất tại xã Lý Bôn giai đoạn 2011 – 6/2014
4.2.6. Kết quả công tác cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất tại xã Lý Bôn giai đoạn 2011 – 6/2014
4.2.7. Kết quả công tác bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất tại xã Lý Bôn giai đoạn 2011 – 6/2014
4.2.8 Đánh giá công tác góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất tại xã Lý Bôn giai đoạn năm 2011 – 6/ 2014
4.3. Đánh giá sự hiểu biết của người dân xã Lý Bôn về chuyển quyền sử dụng đất
4.3.1. Đánh giá sự hiểu biết của người dân xã Lý Bôn về những quy định chung của chuyển quyền sử dụng đất theo số liệu điều tra
4.3.2. Đánh giá sự hiểu biết của người dân xã Lý Bôn về các hình thức chuyển quyền sử dụng đất
4.4. Tổng hợp sự hiểu biết của người dân xã Lý Bôn về chuyển quyền sử dụng đất
4.4.1. Tổng hợp sự hiểu biết của người dân xã Lý Bôn về chuyển QSDĐ
4.4.2. Tổng hợp sự hiểu biết về chuyển QSDĐ theo nhóm đối tượng tại xã Lý Bôn
4.5. Những mặt tích cực, điểm hạn chế tồn tại và hướng giải quyết đối với công tác quản lý hoạt động chuyển QSDĐ
4.5.1. Những mặt tích cực
4.5.2. Những tồn tại và hạn chế
4.5.3. Hướng giải quyết khắc phục
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan