[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá tình hình thực hiện cơ chế một cửa trong quản lí hành chính nhà nước về đất đai tại huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang giai đoạn 2010-2013

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá tình hình thực hiện cơ chế một cửa trong quản lí hành chính nhà nước về đất đai tại huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang giai đoạn 2010-2013
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Khái quát về quản lý nhà nước về đất đai
2.1.1. Khái niệm “Quản lý nhà nước về đất đai”
2.1.2. Các quy định chung trong quản lý nhà nước về đất đai
2.1.2.1. Nội dung quản lý nhà nước về đất đai
2.1.2.2. Nguyên tắc quản lý nhà nước về đất đai
2.1.2.3. Vai trò quản lý nhà nước về đất đai
2.1.2.4. Công cụ quản lý nhà nước về đất đai
2.1.2.5. Phương pháp quản lý nhà nước về đất đai
2.1.3. Căn cứ pháp lý trong quản lý nhà nước về đất đai
2.1.4. Tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở Việt Nam
2.2. Khái quát về cơ chế “một cửa”
2.2.1. Khái niệm “một cửa”
2.2.2. Các quy định chung về cơ chế “một cửa”
2.2.2.1. Nguyên tắc thực hiện cơ chế “một cửa”
2.2.2.2. Các lĩnh vực thực hiện cơ chế “một cửa”
2.2.2.3. Quy trình giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”
2.2.3. Căn cứ pháp lý về cơ chế “một cửa”
2.3. Tình hình thực hiện cơ chế “một cửa” tại Việt Nam
2.4. Tình hình thực hiện cơ chế “một cửa” tại huyện Bắc Quang
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý và sử dụng đất của huyện Bắc Quang
3.3.1.1. Điều kiện tự nhiên của huyện Bắc Quang
3.3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của huyện Bắc Quang
3.3.1.3. Tình hình quản lý và sử dụng đất của huyện Bắc Quang
3.3.2. Đánh giá tình hình thực hiện cơ chế “một cửa” tại huyện Bắc Quang giai đoạn 2010-2013
3.3.2.1. Quá trình triển khai đề án “một cửa” tại huyện Bắc Quang
3.3.2.2. Đánh giá kết quả thực hiện cơ chế “một cửa” tại huyện Bắc Quang giai đoạn 2010-2013
3.3.2.3. So sánh kết quả trước và sau khi thực hiện cơ chế “một cửa” trong quản lý hành chính nhà nước về đất đai tại huyện Bắc Quang
3.3.3. Đánh giá ý kiến của cán bộ, công dân về việc thực hiện cơ chế “một cửa” trong quản lý hành chính nhà nước về đất đai tại huyện Bắc Quang
3.3.4. Thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân tồn tại trong quá trình thực hiện cơ chế “một cửa” trong quản lý hành chính nhà nước về đất đai tại huyện Bắc Quang giai đoạn 2010 – 2013
3.3.5. Đề xuất một số giải pháp về công tác thực hiện cơ chế “một cửa” tại huyện Bắc Quang
3.4. Phương pháp thực hiện
3.4.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu
3.4.2. Phân tích và xử lý số liệu
3.4.3. Phương pháp tổng hợp
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý và sử dụng đất của huyện Bắc Quang
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.1.1. Địa hình
4.1.1.2. Khí hậu
4.1.1.3. Chế độ thuỷ văn
4.1.2. Các nguồn tài nguyên
4.1.2.1. Tài nguyên đất
4.1.2.2. Tài nguyên nước
4.1.2.3. Tài nguyên rừng
4.1.2.4. Tài nguyên khoáng sản
4.1.2.5. Tài nguyên nhân văn
4.1.3. Thực trạng môi trường
4.1.4. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.4.1. Dân số, lao động, việc làm
4.1.4.2. Thực trạng phát triển các ngành
4.1.5. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng
4.1.5.1. Giao thông
4.1.5.2. Thuỷ lợi
4.1.5.3. Y tế
4.1.5.4. Văn hoá, thể dục - thể thao
4.1.5.5. Giáo dục đào tạo
4.1.5.6. Hệ thống điện và thông tin liên lạc
4.1.5.7. Quốc phòng - an ninh
4.1.6. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Bắc Quang
4.1.7. Tình hình quản lý và sử dụng đất của huyện Bắc Quang
4.1.7.1. Tình hình quản lý nhà nước về đất đai
4.1.7.2. Tình hình sử dụng đất của huyện Bắc Quang năm 2013
4.2. Đánh giá tình hình thực hiện cơ chế “một cửa” tại huyện Bắc Quang từ năm 2010 - 2013
4.2.1. Quá trình triển khai đề án “một cửa” tại huyện Bắc Quang
4.2.2. Đánh giá tình hình thực hiện cơ chế “một cửa” trong quản lý hành chính nhà nước về đất đai tại huyện Bắc Quang giai đoạn 2010-2013
4.2.3. So sánh kết quả khi bắt đầu thực hiện với năm 2013 về cơ chế “một cửa” trong quản lý hành chính nhà nước về đất đai tại huyện Bắc Quang
4.3. Đánh giá ý kiến của cán bộ, công dân về việc thực hiện cơ chế “một cửa” trong quản lý hành chính nhà nước về đất đai tại huyện Bắc Quang
4.3.1. Đánh giá ý kiến của cán bộ về việc thực hiện cơ chế “một cửa” trong quản lý hành chính nhà nước về đất đai tại huyện Bắc Quang
4.3.2. Đánh giá ý kiến của người dân về việc thực hiện cơ chế “một cửa” trong quản lý hành chính nhà nước về đất đai tại huyện Bắc Quang
4.4. Thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện cơ chế “một cửa” trong quản lý hành chính nhà nước về đất đai tại huyện Bắc Quang giai đoạn 2010-2013
4.4.1. Thuận lợi
4.4.2. Khó khăn
4.5. Một số giải pháp cơ bản nhằm tăng cường công tác thực hiện cơ chế “một cửa” trong quản lý hành chính nhà nước về đất đai tại huyện Bắc Quang
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan