[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất tại dự án khu nhà ở HUDS xã Đồng Bẩm thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1 (Tháng 9/2014 – tháng 5/2015)

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất tại dự án khu nhà ở HUDS xã Đồng Bẩm thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1 (Tháng 9/2014 – tháng 5/2015)
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
PHẦN 1 MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở lý luận của đề tài
2.1.1. Một số khái niệm liên quan
2.1.2. Đặc điểm của quá trình bồi thưòng GPMB
2.1.3. Một số quy định chung về công tác giải phóng mặt bằng.
2.1.4. Những yếu tố tác động đến công tác giải phóng mặt bằng
2.1.5. Đối tượng và điều kiện được bồi thường
2.1.5.1. Đối tượng được bồi thường
2.1.5.2. Điều kiện được đền bù
2.2. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.2.1. Các văn bản của Nhà nước
2.2.2. Các văn bản của tỉnh Thái Nguyên
2.3. Cơ sở thực tiễn
2.3.1. Tình hình bồi thường, giải phóng mặt bằng trên thế giới
2.3.1.1. Tình hình bồi thường, giải phóng mặt bằng ở Trung Quốc .
2.3.1.2. Tình hình bồi thường, giải phóng mặt bằng ở Singapore
2.3.1.3. Tình hình bồi thường, giải phóng mặt bằng ở Nhật Bản
2.3.1.4. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
2.3.2. Tình hình bồi thường, giải phóng mặt bằng ở Việt Nam
2.3.2.1. Công tác GPMB ở tỉnh Vĩnh Phúc
2.3.2.2. Công tác GPMB ở thành phố Cao Bằng
2.3.2.3. Kết quả thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tại tỉnh Thái Nguyên trong những năm gần đây
2.4. Đánh giá chung về tình hình bồi thường, giải phóng mặt bằng
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG,NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
3.2.1. Thời gian nghiên cứu
3.2.2. Địa điểm nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Đánh giá sơ lược về tình hình cơ bản của xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
3.3.2. Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng của dự án tại xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên
3.3.3. Thành công, tồn tại và giải pháp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án tại xã Đồng Bẩm thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập tài liệu thông tin thứ cấp
3.4.2. Phương pháp thu thập tài liệu thông tin sơ cấp
3.4.3. Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và nhân lực
4.1.1. Đặc điểm tự nhiên
4.1.2. Tài nguyên
4.1.3. Tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã
4.1.3.1. Quy hoạch và phát triển theo quy hoạch
4.1.3.2. Cơ sở hạ tầng
4.1.3.3. Kinh tế và tổ chức sản xuất
4.1.3.4. Về văn hóa - xã hội - môi trường
4.1.3.5. Công tác quản lí đất đai
4.2. Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng tại dự án Khu nhà ở Đồng Bẩm
4.2.1. Giới thiệu khái quát về dự án nghiên cứu nghiên cứu
4.2.2. Quy trình thực hiện GPMB , hỗ trợ và tái định cư
4.2.3. Kết quả bồi thường hỗ trợ về đất
4.2.3.1. Kết quả hỗ trợ về đất nông nghiệp
4.2.3.2. Kết quả hỗ trợ về đất ở (đang trong quá trình triển khai công tác bồi thường)
4.2.4. Kết quả bồi thường, hỗ trợ về hoa màu, tài sản trên đất của dự án.
4.2.5. Các khoản hỗ trợ
4.2.6. Kết quả tổng hợp kinh phí thực hiện dự án
4.3. Thực trạng đời sống người dân sau khi bị thu hồi đất tại tại dự án
4.3.1. Đánh giá sự nhận xét của người dân về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khu vực dự án
4.3.2. Tác động đến thu nhập và phương thức sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ của các hộ
4.3.2.1. Phương thức sử dụng tiền của người dân
4.3.2.2. Tác động đến thu nhập
4.3.3. Tác động đến xã hội
4.4. Thành công, tồn tại, nguyên nhân và giải pháp đẩy nhanh công tác GPMB của dự án
4.4.1. Thành công trong công tác GPMB của dự án
4.4.2. Những tồn tại trong công tác bồi thường của dự án
4.4.3. Nguyên nhân dẫn đến những khó khăn, tồn tại
4.4.4. Giải pháp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tại xã Đồng Bẩm thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
4.4.4.1. Các giải pháp chung
4.4.4.2. Các giải pháp cụ thể
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan