[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá việc thực hiện kế hoạch quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 tại xã Phấn Mễ huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá việc thực hiện kế hoạch quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 tại xã Phấn Mễ huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Các khái niệm cơ bản về nông thôn và nông thôn mới
2.1.1.1. Khái niệm nông thôn và nông thôn mới.
2.1.1.2. Sự cần thiết phải xây dựng nông thôn mới ở nước ta.
2.1.2. Nội dung xây dựng nông thôn mới
2.1.2.1. Năm nội dung cơ bản của nông thôn mới
2.1.2.2. Sự khác biệt giữa xây dựng nông thôn trước đây với xây dựng nông thôn mới
2.1.2.3. Nguyên tắc xây dựng nông thôn mới
2.1.3. Các văn bản pháp lý
2.2. Cơ sở thực tiễn
2.2.1. Khái quát về mô hình nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay
2.2.2. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và ở Việt Nam về xây dựng mô hình nông thôn mới
2.2.2.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về xây dựng nông thôn mới
2.2.2.2. Kết quả thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới ở Việt Nam
2.2.2.3. Tình hình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh thái nguyên
2.2.2.4. Tình hình xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Lương
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2. Đối tượng nghiên cứu
3.3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Nội dung nghiên cứu
3.3.1.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội
3.3.1.2. Thực trạng hạ tầng kinh tế - xã hội trước khi thực hiện nông thôn mới
3.3.1.3. Phương án quy hoạch cơ sở hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới (từ 2011 - 2020)
3.3.1.4. Kết quả thực hiện nông thông mới sau 4 năm tại xã Phấn Mễ (đến 10/2014)
3.3.1.5. Thuận lợi, khó khăn và giải pháp đảm bảo tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Phấn Mễ
3.3.2. Phương pháp nghiên cứu
3.3.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp
3.3.2.2. Phương pháp điều tra thực địa
3.3.2.3. Phương pháp điều tra phỏng vấn
3.3.2.4. Phương pháp tổng hợp, đối chiếu hiện trạng với bộ tiêu chí
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội
4.1.1. Đặc điểm tự nhiên
4.1.2. Điều kiện về kinh tế - xã hội
4.2. Thực trạng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội - văn hóa của xã Phấn Mễ - huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên năm 2013
4.2.1. Thực trạng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội
4.2.2. Thực trạng về kinh tế và tổ chức sản xuất
4.2.3. Thực trạng về văn hóa - xã hội – môi trường
4.2.4. Hệ thống chính trị
4.2.5. Thực trạng các tiêu chí đã hoàn thành, chưa hoàn thành
4.3. Phương án quy hoạch theo Bộ tiêu chí
4.3.1. Phương án quy hoạch hạ tầng kinh tế - xã hội
4.3.2. Phương án quy hoạch kinh tế và tổ chức sản xuất
4.3.3. Quy hoạch văn hóa - xã hội - môi trường
4.3.4. Quy hoạch hệ thống chính trị
4.4. Kết quả thực hiện nông thôn mới sau 4 năm tại xã Phấn Mễ (đến 10/2014)
4.4.1. Đánh giá kết quả đạt được sau 4 năm phát động Chương trình NTM
4.4.2. Đánh giá chung
4.5. Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp đảm bảo tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Phấn Mễ
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan