[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến giá đất tại phường Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên năm 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến giá đất tại phường Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên năm 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học hình thành giá đất
2.1.1. Khái niệm về giá đất
2.1.2. Cơ sở khoa học của việc hình thành giá đất và giá đất ở
2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến giá đất
2.2.1. Nhân tố thông thường
2.2.2. Nhân tố khu vực
2.2.3. Nhân tố cá biệt
2.3. Phương pháp xác định giá đất
2.3.1. Các phương pháp xác định giá đất tại Việt Nam
2.3.2. Điều kiện áp dụng các phương pháp xác định giá đất
2.3.3. Phương pháp xác định giá đất ở đô thị
2.4. Khái quát quá trình hình thành giá đất ở nước ta
2.4.1. Giai đoạn trước năm 1946
2.4.2. Giai đoạn từ năm 1946 đến năm 1980
2.4.3. Giai đoạn từ năm 1980 đến 1993
2.4.4. Giai đoạn từ năm 1993 đến nay
2.5. Công tác quản lý Nhà nước về giá đất
2.5.1. Quản lý về giá đất ở Việt Nam
2.5.2. Quản lý giá đất và giá đất ở một số nước trên thế giới
2.6. Một số nghiên cứu về giá đất và công tác định giá
PHẦN 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu - Giá đất ở
3.2.2 Tình hình sử dụng và quản lý đất đai của phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên năm 2014
3.2.3. Giá đất trên địa bàn phường Hoàng văn thụ năm 2014
3.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
3.3.2. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp
3.3.3. Phương pháp điều tra, phỏng vấn.
3.3.4. Phương pháp xử lý thông tin, số liệu.
3.3.5. Phương pháp bản đồ
3.3.6. Phương pháp chuyên gia
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Sơ lược điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội phường Hoàn Văn Thụ
4.1.1 Điều kiện tự nhiên phường Hoàng Văn Thụ
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của Phường Hoàng văn Thụ
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên năm 2014
4.2.1. Tình hình quản lý đất đai
4.2.2. Tình hình sử dụng đất đai
4.3. Giá đất trên địa bàn phường Hoàng Văn thụ năm 2014
4.3.1. Giá đất quy định trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ năm 2014
4.3.2. Giá đất thực tế trên một số tuyến đường ở phường Hoàng Văn Thụ
4.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên 
4.4.1. Yếu tố vị trí
4.4.2. Cơ sở hạ tầng
4.4.3. Đặc điểm của thửa đất
4.4.4. Khả năng sinh lợi
PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan