[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Điều tra đánh giá thực trạng chăn nuôi và phân tích giá trị nguồn gen gà Cáy Củm tại tỉnh Cao Bằng

[/kythuat]
[tomtat]
Điều tra đánh giá thực trạng chăn nuôi và phân tích giá trị nguồn gen gà Cáy Củm tại tỉnh Cao Bằng
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Đặc điểm về giống gà cáy Củm
2.1.2. Khả năng sản xuất của gà Cáy Củm
2.1.3. Phân tích ngồn gen của giống gà
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên ngoài nước
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Điạ điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Công tác phục vụ sản xuất
3.3.2. Chuyên đề nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu nghiên cứu
3.4.1. Điều tra, đánh giá thực trạng của chăn nuôi gà Cáy Củm ở tỉnh Cao Bằng
3.4.2. Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu.
3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Công tác giống
4.1.2. Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng đàn gà Cáy Củm
4.1.3. Công tác thú y
4.1.4. Kết luận về công tác phục vụ sản xuất.
4.2. Kết quả chuyên đề nghiên cứu.
4.2.1. Kết quả điều tra về đàn gà Cáy Củm tại cơ sở.
4.2.2. Kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh học của Gà Cáy Củm
4.2.3. Đặc điểm sinh học về chỉ số huyết học của gà Cáy Củm
4.2.4. Đặc điểm sinh lý của gà Cáy Củm
4.2.5. Kết quả phân tích ADN
Phần 5: KẾT LUẬN, ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan