[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hiệu quả sử dụng dung dịch Glucose 30% giúp giảm đau cho trẻ trong khi làm thủ thuật tại khoa điều trị tự nguyện B - Bệnh viện nhi Trung ương

[/kythuat]
[tomtat]
Hiệu quả sử dụng dung dịch Glucose 30% giúp giảm đau cho trẻ trong khi làm thủ thuật tại khoa điều trị tự nguyện B - Bệnh viện nhi Trung ương
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1 Đại cương về đau
1.1.1 Khái niệm đau
1.1.2 Cơ sở giải phẫu sinh lý của cảm giác đau
1.2. Cơ chế kiểm soát đau
1.2.1 Những thụ thể cảm nhận đau
1.2.2 Các chất trung gian hoá học
1.3. Phân loại đau
1.3.1 Phân loại đau theo cơ chế
1.3.2 Phân loại đau theo thời gian và tính chất
1.4. Các phương pháp lượng giá đau
1.4.1. Nội dung lượng giá
1.4.2 Lượng giá cường độ đau
1.4.3 Lượng giá đau ở trẻ em
1.5.Các biện pháp điều trị giúp giảm đau cho trẻ khi tiến hành các phẫu thuật và thủ thuật
1.5.1 Các biện pháp điều trị giảm đau dùng thuốc giảm đau
1.5.2 Các biện pháp điều trị giảm đau không dùng thuốc
CHƯƠNG II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Đối tượng nghiên cứu
2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn
2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ
2.2 Phương pháp
2.2.1 Thiết kế nghiên cứu
2.2.2 phương pháp nghiên cứu
2.3 Tiêu chuẩn đánh giá
2.4 Địa điểm
2.5 Thời gian
2.6 Phân tích và xử lý số liệu
2.7 Đạo đức trong nghiên cứu
CHƯƠNG III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1 Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
3.1.1 Một số đặc điểm chung của hai nhóm nghiên cứu
3.1.2 Giới
3.1.3 Chẩn đoán bệnh
3.1.4 Vị trí lấy ven
3.1.5 Tổng số thời gian khóc trong khi làm thủ thuật
3.2 So sánh một số đặc điểm giữa hai nhóm nghiên cứutrước khi làm thủ thuật
3.2.1 Tuổi so sánh giữa hai nhóm
3.2.2 Giới so sánh giữa hai nhóm nghiên cứu
3.2.3 Cân nặng so sánh giữa hai nhóm nghiên cứu
3.2.4 Thời gian làm thủ thuật giữa hai nhóm nghiên cứu
3.2.5 Mức độ đau của trẻ trước khi làm thủ thuật
3.2.6 Chẩn đoán bệnh giữa hai nhóm nghiên cứu
3.2.7 Vị trí lấy ven giữa hai nhóm nghiên cứu
3.2.8 Tần số tim trước khi làm thủ thuật giữa hai nhóm
3.3 So sánh mức độ đau giữa hai nhóm nghiên cứu trong và sau khi làm thủ thuật
3.3.1 Mức độ đau của trẻ trong khi làm thủ thuật từ 0-15s22
3.3.2 Mức độ đau của trẻ trong khi làm thủ thuật từ 15-30s
3.3.3 Mức độ đau của trẻ trong khi làm thủ thuật từ 30-60s
3.3.4 Mức độ không đau; đau nhẹ của hai nhóm tại 3 thời điểm trong khi làm thủ thuật
3.3.5 Mức độ đau vừa của hai nhóm nghiên cứu tại 3 thời điểm trong khi làm thủ thuật
3.3.6 Mức độ đau của trẻ sau khi làm thủ thuật
3.4 So sánh điểm đau trung bình của hai nhóm trong và sau khi làm thủ thuật
3.4.1 Tổng số điểm đau trung bình trong khi làm thủ thuật 0-15s
3.4.2 Tổng số điểm đau trung bình trong khi làm thủ thuật 15-30s
3.4.3 Tổng số điểm đau trung bình trong khi làm thủ thuật 30-60s
3.4.4 Tổng số điểm đau trung bình của hai nhóm nghiên cứu tại 3 thời điểm trong khi làm thủ thuật
3.4.5 Tổng số điểm đau trung bình của hai nhóm nghiên cứu sau khi làm thủ thuật
3.5 So sánh thời gian khóc và tần số tim giữa hai nhóm nghiên cứu
3.5.1 Tổng số thời gian khóc so sánh giữa hai nhóm
3.5.2 So sánh tần số tim trong khi làm thủ thuật giữa hai nhóm
3.5.3 So sánh tần số tim sau khi làm thủ thuật giữa hai nhóm nghiên cứu
CHƯƠNG IV: BÀN LUẬN
4.1 Một số đặc điểm của hai nhóm trước khi làm thủ thuật
4.2 Mức độ đau của hai nhóm trong và sau khi làm thủ thuật
4.3 Điểm đau trung bình của hai nhóm nghiên cứu trong và sau khi làm thủ thuật
4.4 Một số yếu tố liên quan đến đau
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan