[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kiến thức thực hành trong điều trị ARV của bệnh nhân HIV/AIDS và một số hoạt động hỗ trợ của cộng đồng tại trung tâm y tế huyện Từ Liêm, Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Kiến thức thực hành trong điều trị ARV của bệnh nhân HIV/AIDS và một số hoạt động hỗ trợ của cộng đồng tại trung tâm y tế huyện Từ Liêm, Hà Nội
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tình hình dịch HIV/AIDS và công tác chăm sóc điều trị trên thế giới
1.2. Tình hình dịch HIV/AIDS và công tác chăm sóc điều trị tại Việt Nam
1.3. Tình hình dịch HIV/AIDS và công tác chăm sóc điều trị tại Hà Nội
1.4. Tình hình dịch HIV/AIDS và công tác chăm sóc điều trị tại Trung Tâm y tế Huyện Từ Liêm
1.5. Một số khái niệm
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa điểm, đối tượng và thời gian nghiên cứu
2.1.1. Địa điểm nghiên cứu
2.1.2. Đối tượng nghiên cứu
2.1.3. Thời gian nghiên cứu
2.2. Tiêu chuẩn lựa chọn
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu
2.3.2. Cỡ mẫu
2.3.3. Phương pháp chọn mẫu
2.3.4. Công cụ thu thập số liệu
2.3.5. Kỹ thuật thu thâp số liệu
2.3.6. Phương pháp thu thập số liệu
2.4. Phương pháp xử lý số liệu
2.5. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu
2.6. Hạn chế của nghiên cứu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Kiến thức và thực hành điều trị ARV của người nhiễm HIV.
3.1.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Kiến thức về tuân thủ điều trị ARV
3.1.3. Thực hành điều trị ARV
3.2. Hoạt động chăm sóc, hỗ trợ của người thân, đồng đẳng viên, CTV
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1. Kiến thức và thực hành điều trị ARV của người nhiễm
4.1.1. Đặc điểm nhân khẩu học và các thông tin chung của ĐTNC
4.1.2. Kiến thức về tuân thủ điều trị ARV
4.1.3. Thực hành điều trị ARV
4.2. Hoạt động chăm sóc, hỗ trợ của người thân, đồng đẳng viên, CTV
4.3. Công tác chăm sóc và điều trị cho người nhiễm
4.4. Ý nghĩa của nghiên cứu
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan