[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kết quả chăm sóc phục hồi chức năng trên người bệnh sau phẫu thuật gãy thân xương đùi tại viện chấn thương chỉnh hình bênh viện Việt Đức năm 2013

[/kythuat]
[tomtat]
Kết quả chăm sóc phục hồi chức năng trên người bệnh sau phẫu thuật gãy thân xương đùi tại viện chấn thương chỉnh hình bênh viện Việt Đức năm 2013
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1:TỔNG QUAN
1.1. Tình hình chấn thương gãy xương đùi
1.2. Giải phẫu chức năng xương đùi – khớp gối
1.2.1. Giải phẫu xương đùi
1.2.2. Giải phẫu chức năng khớp gối
1.3. Phân loại gãy và cách thức điều trị
1.3.1. Các cách phân loại
1.3.2. Cách thức điều trị
1.3.3. Quá trình liền xương
1.4. Một số TTTC do bất động lâu sau phẫu thuật gãy xương đùi
1.5. Chăm sóc PHCN sau phẫu thật gãy TXĐ
1.5.1. Nguyên tắc PHCN
1.5.2. Các bài tập PHCN cho NB sau phẫu thuật gãy TXĐ
1.6. Một số nghiên cứu PHCN ở NB sau phẫu thuật gãy xương đùi trên thế giới và tại Việt Nam
1.6.1. Trên thế giới
1.6.2. Tại Việt Nam
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn NB
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.3. Thiết kế nghiên cứu
2.4. Cỡ mẫu, chọn mẫu nghiên cứu
2.5. Công cụ thu thập số liệu
2.6. Kỹ thuật thu thập số liệu
2.6.1. Những thông tin cá nhân
2.6.2. Các chỉ tiêu cần đánh giá
2.7. Biến số nghiên cứu
2.8. Tiêu chuẩn đánh giá kết quả
2.9. Xử lý số liệu
2.10. Đạo đức trong nghiên cứu
2.11. Hạn chế nghiên cứu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu
3.2. Kết quả chăm sóc PHCN cho NB sau phẫu thuật gãy TXĐ
3.2.1. Độ chênh lệch kích thước chi thể giữa chân phẫu thuật so với chân lành
3.2.2. Tầm vận động khớp gối
3.2.3. Bậc cơ
3.2.4. Mức độ cải thiện đau
3.2.5. Kiến thức NB về các bài tập PHCN
3.2.6. Mức độ tập luyện của NB với bài tập PHCN
3.3. Một số yếu tố liên quan đến kết quả chăm sóc PHCN trên NB sau phẫu thuật gãy TXĐ
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1. Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu
4.1.1. Giới
4.1.2. Nguyên nhân chấn thương
4.1.3. Vị trí gãy
4.1.4. Mức độ hài lòng của NB với thông tin PHCN
4.1.5. Chườm lạnh, gác cao chi sau tập
4.2. Kết quả chăm sóc PHCN cho NB sau phẫu thuật gãy TXĐ
4.2.1. Độ chênh lệch kích thước chi thể giữa chân phẫu thuật so với chân lành
4.2.2. Tầm vận động khớp gối
4.2.3. Bậc cơ
4.2.4. Mức độ cải thiện đau
4.2.5. Mức độ tập luyện và kiến thức của NB về tập luyện PHCN
4.3. Một số yếu tố liên quan đến kết quả chăm sóc PHCN trên NB sau phẫu thuật gãy TXĐ
4.3.1. Mối liên quan giữa độ chênh lệch kích thước chi thể giữa chân phẫu thuật so với chân lành với một số yếu tố
4.3.2. Mối liên quan giữa TVĐ khớp gối với một số yếu tố
4.3.3. Mối liên quan giữa bậc cơ với một số yếu tố
4.3.4. Mối liên quan giữa mức độ cải thiện đau của NB với một số yếu tố
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan