[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mô tả sự hài lòng của người bệnh về thái độ và thực hành chuyên môn của điều dưỡng viên tại bệnh viện Da liễu Trung ương và một số yếu tố liên quan đến năm 2013

[/kythuat]
[tomtat]
Mô tả sự hài lòng của người bệnh về thái độ và thực hành chuyên môn của điều dưỡng viên tại bệnh viện Da liễu Trung ương và một số yếu tố liên quan đến năm 2013
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1. Khái niệm giao tiếp
1.1. Định nghĩa giao tiếp
1.2. Thái độ:
1.3. Mục đích của giao tiếp
1.4. Các phương thức giao tiếp
1.4.1. Giao tiếp bằng lời
1.4.2. Giao tiếp không lời
1.5 Những yếu tố ảnh hưởng kỹ năng giao tiếp
1.5.1. Phong tục tập quán
1.5.2. Tuổi
1.5.3. Giới tính
1.5.4. Nghề nghiệp
1.5.5. Yếu tố người bệnh
1.6. Sự hài lòng của người bệnh đối với chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe
2. Các nghiên cứu về giao tiếp của nhân viên y tế
2.1. Trên thế giới
2.2. Tại Việt Nam
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa điểm nghiên cứu
2.2. Đối tượng nghiên cứu
2.2.1. Tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng:
2.2.2. Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân ra khỏi nghiên cứu:
2.3. Thời gian thu thập số liệu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Thiết kế nghiên cứu
2.4.2. Cỡ mẫu:
2.4.3. Kỹ thuật và công cụ
2.5. Xử lý số liệu
2.6. Một số sai số có thể gặp phải và cách khắc phục
2.7. Đạo đức nghiên cứu
2.8. Hạn chế của nghiên cứu và biện pháp khắc phục
2.9. Biến số và chỉ số nghiên cứu chính
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu
3.2. Mức độ hài lòng của bệnh nhân với các kỹ năng giao tiếp của điều dưỡng
3.2.1. Mức độ hài lòng của người bệnh ngoại trú
3.2.2. Mức độ hài lòng của người bệnh điều trị nội trú
3.3. Một số yếu tố liên quan tới mức độ hài lòng của bệnh nhân
3.3.1. Mối liên quan giữa mức độ hài lòng của bệnh nhân với thái độ giao tiếp của điều dưỡng theo giới tính của bệnh nhân.
3.3.2. Mối liên quan giữa mức độ hài lòng của bệnh nhân nội trú với thái độ giao tiếp của điều dưỡng theo chế độ BHYT của bệnh nhân.
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1. Đối tượng nghiên cứu
4.2. Mức độ hài lòng của bệnh nhân với các kỹ năng giao tiếp của điều dưỡng
4.2.1. Mức độ hài lòng của người bệnh ngoại trú
4.2.2. Mức độ hài lòng của người bệnh điều trị nội trú.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan