[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng cây Tông Dù (Toona sinensis (A. Juss) Roem) giai đoạn vườn ươm tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng cây Tông Dù (Toona sinensis (A. Juss) Roem) giai đoạn vườn ươm tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học
2.2. Những nghiên cứu trên thế giới
2.3. Những nghiên cứu ở Việt Nam
2.4. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.4.1. Điều kiện tự nhiên của khu vực nghiên cứu
2.4.2. Đặc điểm khí hậu thủy văn
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
3.4.4. Phương pháp kế thừa có chọn lọc
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
4.1. Kết quả nghiên cứu sinh trưởng về chiều cao của cây Tông Dù dưới ảnh hưởng của công thức hỗn hợp ruột bầu
4.2. Kết quả nghiên cứu về sinh trưởng của đường kính cổ rễ D00 ở các công thức thí nghiệm
4.3. Kết quả nghiên cứu về quá trình ra lá của cây Tông Dù ở các công thức thí nghiệm
4.4. Dự tính tỷ lệ xuất vườn của cây Tông Dù ở các công thức
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan