[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của hai loại thức ăn Deheus và Vilico tới khả năng sinh trưởng của gà broiler tại xóm Lam Sơn xã Tân Cương thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của hai loại thức ăn Deheus và Vilico tới khả năng sinh trưởng của gà broiler tại xóm Lam Sơn xã Tân Cương thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Nguồn gốc, phân loại gà
2.1.2. Bản chất di truyền các tính trạng sản xuất của gia cầm
2.1.3. Sức sống và khả năng chống đỡ bệnh của gia cầm
2.1.4. Khái niệm sinh trưởng và các phương pháp đánh giá sinh trưởng
2.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng tới sinh trưởng
2.1.6. Khả năng chuyển hoá và sử dụng thức ăn
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm thời gian tiến hành nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.2. Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp theo dõi
3.4.3. Khả năng chuyển hoá thức ăn
3.4.5. Chi phí trực tiếp/ kg gà thịt
3.5. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Kết quả công tác phục vụ sản xuất
4.1.2. Kết luận về công tác phục vụ sản xuất
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Ảnh hưởng của hai loại thức ăn đến tỉ lệ nuôi sống của gà thí nghiệm
4.2.2. Ảnh hưởng của hai loại thức ăn tới sinh trưởng tích lũy của gà thí nghiệm
4.2.3. Ảnh hưởng của hai loại thức ăn đến sinh trưởng tuyệt đối của gà thí nghiệm
4.2.4. Ảnh hưởng của hai loại thức ăn khác nhau đến sinh trưởng tương đối của gà thí nghiệm
4.2.5. Khả năng thu nhận và chuyển hóa thức ăn của gà thí nghiệm
4.2.6. Chỉ số sản xuất (PI) và chỉ số kinh tế (EN)
4.2.7. Sơ bộ hạch toán thu chi
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan