[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thế, thuốc kích thích ra rễ IBA đến khả năng hình thành cây hom Phay (Duabanga grandis flora Roxb.ex DC) tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thế, thuốc kích thích ra rễ IBA đến khả năng hình thành cây hom Phay (Duabanga grandis flora Roxb.ex DC) tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu
2.1.1. Cơ sở tế bào học
2.1.2. Cơ sở di truyền học
2.1.3. Sự hình thành rễ bất định
2.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng ra rễ của hom
2.1.5. Những yêu cầu kĩ thuật cơ bản khi giâm hom
2.3. Những nghiên cứu ở Việt Nam
2.4. Đặc điểm chung của Phay [14]
2.5. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.4.1. Đặc điểm - vị trí địa hình, đất đai khu vực nghiên cứu
2.4.2. Đặc điểm khí hậu, thời tiết
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
3.4.4. Phương pháp khác
PHẦN 4: KẾT QỦA VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
4.1. Ảnh hưởng của nồng độ IBA đến tỷ lệ sống của hom cây Phay
4.2. Các chỉ tiêu ra rễ của hom cây Phay ở các công thức thí nghiệm
4.3. Kết quả về tỷ lệ ra chồi của hom cây Phay dưới ảnh hưởng của IBA
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan