[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón (Phân nở Hà Lan Pertiplus, phân bón hữu cơ vi sinh Quế Lâm I và phân bón NITEX) đến sing trưởng cây Mỡ (Manglietia Glauca BL.) trong vườn ươm tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón (Phân nở Hà Lan Pertiplus, phân bón hữu cơ vi sinh Quế Lâm I và phân bón NITEX) đến sing trưởng cây Mỡ (Manglietia Glauca BL.) trong vườn ươm tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Tổng quan về loài cây nghiên cứu
2.1.1. Đặc điểm phân bố
2.1.2. Đặc điểm hinh thái
2.1.3. Đặc điểm sinh thái học
2.1.4. Giá trị kinh tế
2.2. Cơ sở nghiên cứu của đề tài
2.2.1. Cơ sở khoa học
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.3. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.3. Khái quát về địa bàn nghiên cứu
2.3.1. Đặc điểm, vị trí địa hình nghiên cứu
2.3.2. Đặc điểm về đất đai nơi nghiên cứu thí nghiệm
2.3.3. Đặc điểm khí hậu, thời tiết địa phương nghiên cứu thí nghiệm
2.3.4. Điều kiện kinh tế
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành đề tài
3.3. Nội dung nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.3.1. Nội dung nghiên cứu
3.3.2. Các chỉ tiêu theo dõi
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các bước tiến hành
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu
3.4.2. Các bước tiến hành.
PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
4.1. Kết quả nghiên cứu tìm hiểu đặc điểm sinh thái loài cây Mỡ giai đoạn vườn ươm
4.2. Kết quả nghiên cứu sinh trưởng về chiều cao của cây Mỡ dưới ảnh hưởng của các công thức thí nghiệm.
4.3. Kết quả nghiên cứu về sinh trưởng của đường kính cổ rễ D00 ở lần đo cuối
4.4. Dự tính tỷ lệ xuất vườn của cây Mỡ ở các công thức thí nghiệm.
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan