[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của loại hom, thời vụ đến khả năng hình thành cây hom Phay (Duabanga grandis flora Roxb.ex DC) tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của loại hom, thời vụ đến khả năng hình thành cây hom Phay (Duabanga grandis flora Roxb.ex DC) tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu
2.1.1. Cơ sở tế bào của sự hình thành rễ bất định
2.1.2. Cơ sở sinh lý của sự hình thành chồi và rễ bất định
2.2. Những nghiên cứu trên thế giới
2.3. Những nghiên cứu ở Việt Nam
2.4. Đặc điểm chung của Phay [13]
2.5. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.4.1. Đặc điểm tự nhiên
2.4.2. Đặc điểm khí hậu, thời tiết
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
3.4.4. Phương pháp khác
PHẦN 4: KẾT QỦA VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
4.1. Kết quả về tỷ lệ sống, ra rễ, chồi của hom cây Phay ở các thời vụ giâm hom
4.1.1. Kết quả về tỷ lệ sống của hom cây Phay ở các thời vụ giâm hom
4.1.2. Kết quả vê khả năng ra rễ của hom cây Phay các thời vụ giâm hom
4.1.3. Kết quả về tỷ lệ ra chồi của hom cây Phay ở thời vụ giâm hom
4.2. Kết quả về tỷ lệ sống, ra rễ, chồi của hom cây Phay ở các công thức về loại hom giâm
4.2.1. Tỷ lệ sống của hom cây Phay ở các công thức về loại hom giâm
4.2.2. Kết quả về chỉ tiêu ra rễ của hom cây Phay ở các loại hom giâm
4.2.3. Kết quả về tỷ lệ ra chồi của hom Phay ở các CTTN về loại hom giâm
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan