[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng – phát triển và năng suất của khoai lang Hoàng Long vụ Xuân 2014 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng – phát triển và năng suất của khoai lang Hoàng Long vụ Xuân 2014 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.2. Nguồn gốc, phân loại và phân bố cây khoai lang
2.2.1. Nguồn gốc và phân loại
2.2.2. Phân bố
2.2.3. Sử dụng khoai lang
2.3. Tình hình sản xuất, nghiên cứu khoai lang trong và ngoài nước
2.3.1. Tình hình sản xuất nghiên cứu khoai lang trên thế giới
2.3.2. Tình hình nghiên cứu và sản xuất khoai lang ở Việt Nam
Phần 3: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Vật liệu, thời gian và địa điểm nghiên cứu
3.1.1. Vật liệu nghiên cứu
3.1.2. Thời gian nghiên cứu
3.1.3. Địa điểm nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.3.2. Quy trình thí nghiệm
3.3.3. Các chỉ tiêu theo dõi
3.3.4. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Ảnh hưởng của thời tiết khí hậu đến cây khoai lang
4.1.1. Điều kiện nhiệt độ
4.1.2. Lượng mưa
4.1.3 Ẩm độ
4.1.4. Bốc hơi
4.1.5. Giờ nắng
4.1.6. Ánh sáng
4.2. Kết quả nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh trưởng chính của khoai lang Hoàng Long vụ Xuân 2014 ở mật độ trồng khác nhau
4.2.1. Kết quả theo dõi tỷ lệ sống của khoai lang ở các công thức thí nghiệm
4.2.2. Một số giai đoạn sinh trưởng chính của khoai lang
4.2.3. Kết quả nghiên cứu sự tăng trưởng chiều dài thân chính của khoai lang ở mật độ trồng khác nhau trong vụ Xuân 2014
4.3. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất khoai lang ở các mật độ khác nhau
4.4. Tỷ lệ củ thương phẩm và năng suất sinh khối ở các công thức thí nghiệm
4.5. Khả năng chống chịu của khoai lang ở các công thức thí nghiệm
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan