[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây Sa Mộc Dầu (Cunninghamia konishii Hayata) tại vườn ươm Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây Sa Mộc Dầu (Cunninghamia konishii Hayata) tại vườn ươm Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học
2.2. Những nghiên cứu trên thế giới
2.3. Những nghiên cứu ở việt nam
2.4. Một số thông tin về cây Sa Môc Dầu
2.5. Tổng quan khu cực nghiên cứu
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2.1. Địa điểm
3.2.2. Thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.2. Phương pháp theo dõi và thu thập số liệu
3.4.3. Phương pháp sử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
4.1. Kết quả nghiên cứu tỷ lệ sống của cây Sa mộc dầu dưới ảnh hưởng của các công thức hỗn hợp ruột bầu
4.2. Kết quả nghiên cứu sinh trưởng về chiều cao của cây Sa mộc dầu dưới ảnh hưởng của công thức hỗn hợp ruột bầu
4.3. Kết quả nghiên cứu về sinh trưởng của đường kính cỗ rễ ở lần đo cuối
4.4. Dự kiến tỷ lệ xuất vườn của cây Sa mộc dầu gieo ươm từ hạt ở các công thức thí nghiệm
PHẦN 5: KẾT LUẬN TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan