[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng cây Máu chó lá to (Knema pierrei Warb) tại Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng cây Máu chó lá to (Knema pierrei Warb) tại Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.3. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên
2.3.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
2.3.3. Nhận xét và đánh giá chung
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp kế thừa
3.4.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.3. Phương pháp theo dõi
3.4.4. Phương pháp thu thập, xử lý số liệu
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Kết quả tìm hiểu về kĩ thuật trồng rừng của cây Máu chó lá to
4.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng đường kính cây Máu chó lá to
4.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng chiều cao cây Máu chó lá to
4.4. Đánh giá chất lượng cây Máu chó lá to dưới ảnh hưởng của các công thức bón phân
4.4.1. Tỷ lệ sống của cây Máu chó lá to tại thí nghiệm bón phân
4.4.2. Đánh giá chất lượng cây Máu chó lá to dưới ảnh hưởng của các công thức bón phân
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan