[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của nông thôn mới tới sủ dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Ninh Giang huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2010-2014

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của nông thôn mới tới sủ dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Ninh Giang huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2010-2014
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở lý luận về nông thôn mới
2.1.1. Cơ sở lý luận về nông thôn và phát triển nông thôn
2.1.3. Đất đai nông thôn và quản lý nhà nước về đất đai trong xây dựng nông thôn mới
2.2. Cơ sở pháp lý
2.3. Cơ sở thực tiễn về nông thôn mới
2.3.1. Thực tiễn nông thôn mới của một số nước trên thế giới
2.3.2. Thực tiễn nông thôn mới ở Việt Nam.
2.3.3. Thực tiễn nông thôn mới tại tỉnh Ninh Bình
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Ninh Giang ảnh hưởng đến sử dụng đất nông nghiệp
3.3.2. Ảnh hưởng của nông thôn mới đến sử dụng đất nông nghiệp
3.3.3. Ảnh hưởng của nông thôn mới đến đời sống của hộ nông dân mất đất nông nghiệp
3.3.4. Đánh giá chung tác động của nông thôn mới
3.3.5. Đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo đời sống của hộ nông dân mất đất nông nghiệp, tăng cường vai trò quản lý Nhà nước trong quá trình nông thôn mới tại xã Ninh Giang – Huyện Hoa Lư – Tỉnh Ninh Bình
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu cụ thể
3.4.2. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Ninh Giang
4.1.1. Điều kiên tự nhiên
4.1.2. Các nguồn tài nguyên
4.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội và thực trạng nông thôn mới
4.1.4. Đánh giá thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến sự phát triển kinh tế - xã hội và nông thôn mới xã Ninh Giang
4.2. Ảnh hưởng của NTM đến sử dụng đất nông nghiệp
4.2.1. Thực trạng của quá trình chuyển mục đích sử dụng đất
4.2.2. Thực trạng của công tác quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất
4.2.3. Sự biến động về đất đai trong quá trình nông thôn mới của xã Ninh Giang
4.3 Ảnh hưởng của nông thôn mới tới đời sống kinh tế hộ nông dân trên địa bàn xã Ninh Giang
4.3.1. Nông thôn mới với hộ nông dân mất đất nông nghiệp
4.3.2. Đánh giá sự ảnh hưởng của nông thôn mới tới đời sống kinh tế - xã hội của các hộ thông qua các câu hỏi định tính
4.3.3. Kế hoạch của hộ nông dân xã ninh Giang trong thời gian tới
4.4. Đánh giá chung tác động của nông thôn mới tới sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Ninh Giang
4.4.1. Tác động tích cực
4.4.2. Tác động tiêu cực
4.5. Định hướng phát triển và một số giải pháp nhằm nâng cao đời sống kinh tế hộ, tăng cường vai trò quản lý Nhà nước trong quá trình nông thôn mới tại xã Ninh Giang
4.5.1. Định hướng phát triển của xã Ninh Giang tới năm 2020
4.5.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế mất đất nông nghiệp và đảm bảo đời sống hộ nông dân bị mất đất nông nghiệp trong quá trình nông thôn mới tại xã Ninh Giang
4.5.3. Một số giải pháp cơ bản nhằm tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước đối với đất đai trong quá trình nông thôn mới của xã Ninh Giang
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan