[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại phường Trưng Vương thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại phường Trưng Vương thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lý luận về giá đất
2.1.1.1. Khái niệm đất đai
2.1.1.2. Đặc trưng của đất đai
2.1.1.3. Khái quát chung về giá đất
2.1.1.4. Đặc trưng của giá đất
2.1.1.5. Cơ sở hình thành giá đất
2.1.1.6. Cơ sở khoa học của định giá đất
2.1.2. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.2. Các nội dung liên quan đến giá đất
2.2.1. Các trường hợp hình thành giá đất
2.2.2. Các nguyên tắc định giá đất
2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới giá đất
2.3. Tổng quan thị trường đất đai và công tác định giá đất trên Thế Giới và Việt Nam
2.3.1. Tổng quan thị trường đất đai trên Thế Giới
2.3.2. Thị trường đất đai ở Việt Nam
2.3.2.1. Thị trường đất đai ở Việt Nam nói chung
2.3.2.2. Thị trường đất đai Thành phố Thái Nguyên
2.4. Các nội dung liên quan đến giá đất theo luật đất đai năm 2013
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tại phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên.
3.3.2. Hiện trạng giá đất ở tại Phường Trưng Vương
3.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên
3.3.4. Đánh giá mức độ chênh lệnh giá đất ở thông qua phiếu điều tra
3.3.5. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, đề xuất một số giải pháp trong công tác định giá và quản lý về giá đất tại phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu sơ cấp
3.4.2. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
3.4.3. Phương pháp điều tra số liệu thứ cấp
3.4.4. Phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của phường Trưng Vương
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.1.1. Vị trí địa lý
4.1.1.2. Địa hình, địa mạo
4.1.1.3. Khí hậu
4.1.1.4. Thủy văn
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội tại phường Trưng Vương
4.1.2.1. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.2.2. Thực trạng phát triển kinh tế
4.1.2.3. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập
4.2. Hiện trạng giá đất ở tại phường Trưng Vương
4.3. Các yêu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn phường Trưng Vương Thành Phố Thái Nguyên.
4.3.1. Ảnh hưởng của tình hình biến động dân số và thu nhập bình quân đầu người đến giá đất
4.3.2. Ảnh hưởng của loại đường phố đến giá đất
4.3.2.1. Biến động giá đất đường phố nhóm II và một số yếu tố ảnh hưởng
4.3.2.2. Biến động giá đất đường phố nhóm III và một số yếu tố ảnh hưởng
4.3.2.3. Biến động giá đất đường phố nhóm IV và một số yếu tố ảnh hưởng
4.3.3. Ảnh hưởng của vị trí lô đất đến giá đất ở
4.3.4. Ảnh hưởng của chiều rộng mặt tiền của lô đất đến giá đất
4.4. Đề xuất một số giải pháp trong việc định giá đất.
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan