[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới công tác giải phòng mặt bằng dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 3 trên địa bàn xã Tân Quang thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới công tác giải phòng mặt bằng dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 3 trên địa bàn xã Tân Quang thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài nghiên cứu
2.1.1. Khái niệm về giải phóng mặt bằng và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng
2.1.2. Vai trò của giải phòng mặt bằng
2.1.3. Đặc điểm của quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng
2.2. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.2.1. Các văn bản pháp quy của Nhà nước có liên quan đến công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng
2.2.2. Những văn bản pháp quy của tỉnh Thái Nguyên liên quan đến công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng
2.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài
2.3.1. Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng trên Thế giới
2.3.2. Công tác giải phóng mặt bằng trong cả nước
2.3.3. Khái quát tình hình giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu: khu vực giải toả của dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 3 trên địa bàn xã Tân Quang, thị xã Sông Công, Thái Nguyên
3.2.2. Thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên – kinh tế và xã hội của khu vực nghiên cứu
3.3.2. Tình hình bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 3 trên địa bàn xã Tân Quang, thị xã Sông Công, Thái Nguyên.
3.3.3. Đánh giá yếu tố tác động đến công tác giải phóng mặt bằng của khu vực nghiên cứu
3.3.4. Đề xuất giải pháp khắc phục các yếu tố tác động tới công tác GPMB khu vực nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp kế thừa
3.4.2. Phương pháp điều tra nông thôn
3.4.3. Phương pháp phân tích, xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên-kinh tế và xã hội khu vực nghiên cứu
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Các nguồn Tài nguyên
4.1.3. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội
4.1.4. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên , kinh tế – xã hội và môi trường
4.2. Thực trạng công tác giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 3 trên địa bàn xã Tân Quang, thị xã Sông Công, Thái Nguyên
4.2.1. Thực trạng công tác bồi thường (đất + tài sản)
4.2.2. Thực trạng công tác hỗ trợ (đất + tài sản)
4.3. Đánh giá các yếu tố tác động đến công tác giải phóng mặt bằng của khu vực nghiên cứu
4.3.1. Những yếu tố từ phía cơ quan Nhà nước
4.3.2. Những yếu tố từ phía người dân
4.4. Đề xuất giải pháp khắc phục các yếu tố tác động tới công tác giải phóng mặt bằng khu vực nghiên cứu
4.4.1. Về công tác quản lý đất đai
4.4.2. Các giải pháp về chính sách giá bồi thường đất đai, tài sản
4.4.3. Giải pháp hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm và tái định cư
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan