[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu các yếu tố tác động đến công tác giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng đường cầu mè – công viên nước Hà Phương trên địa bàn phường Nguyễn Trãi Thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu các yếu tố tác động đến công tác giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng đường cầu mè – công viên nước Hà Phương trên địa bàn phường Nguyễn Trãi Thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Khái niệm về bồi thường giải phóng mặt bằng và các yếu tố ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng
2.2. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.2.1. Các văn bản pháp quy của Nhà nước có liên quan đến công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng
2.2.2. Những văn bản pháp quy của tỉnh Hà Giang liên quan đến công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng
2.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài
2.3.1. Tình hình giải phóng mặt bằng trên thế giới
2.3.2 Công tác giải phóng mặt bằng trong cả nước
2.3.2.1.Từ khi có Luật Đất đai 1993
2.3.2.2. Thời kỳ từ khi có Luật Đất đai 2003đến nay
2.3.2.3. Nhận xét, đánh giá
2.4. Khái quoát công tác giải phóng mặt bằng của thành phố Hà Giang trong những năm gần đây
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội
3.3.2. Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng đường cầu mè – công viên nước Hà Phương
3.3.3. Đánh giá những yếu tố tác động đến công tác giải phóng mặt bằng của khu vực nghiên cứu
3.3.4. Đề xuất giải pháp khắc phục các yếu tố tác động tới công tác giải phóng mặt bằng khu vực nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp kế thừa
3.4.2. Phương pháp điều tra nông thôn
3.4.3. Phương pháp phân tích, xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên-kinh tế và xã hội khu vực nghiên cứu
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.3. Hiện trạng sử dụng đất
4.2. Thực trạng công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường cầu mè – công viên nước Hà Phương nằm trên địa bàn phường Nguyễn Trãi
4.2.1. Đánh giá công tác bồi thường về đất phi nông nghiệp là đất ở
4.2.2. Đánh giá công tác bồi thường về đất nông nghiệp
4.2.3.Đánh giá kết quả công tác bồi thường hiện vật kiến trúc và nhà cửa
4.2.4.Đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường cây cối hoa màu
4.3. Đánh giá những yếu tố tác động đến công tác giải phóng mặt bằng của khu vực nghiên cứu
4.3.1. Những yếu tố từ cơ quan nhà nước
4.3.2. Những yếu tố ảnh hưởng từ người dân
4.3.2.1. Đánh giá thuận lợi và khó khăn của người dân khi nhà nước thu hồi đất tại khu vực nghiên cứu
4.4. Đề xuất giải pháp khắc phục các yếu tố tác động tới công tác giải phóng mặt bằng khu vực nghiên cứu
4.4.1. Về công tác quản lý đất đai
4.4.2. Các giải pháp về chính sách giá bồi thường đất đai, tài sản
4.4.3. Giải pháp hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm và tái định cư
PHẦN 5: KẾT LUÂN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan