[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu cấu trúc và sinh trưởng làm cơ sở khoa học đề xuất biện pháp kinh doanh rừng trồng Thông nhựa (Pinus Merkusii Jungh. &de Vries) tại xã Trung Thành huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu cấu trúc và sinh trưởng làm cơ sở khoa học đề xuất biện pháp kinh doanh rừng trồng Thông nhựa (Pinus Merkusii Jungh. &de Vries) tại xã Trung Thành huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.1.1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu
2.1.2. Tên, đặc điểm hình thái thực vật của loài nghiên cứu
2.1.3. Những nghiên cứu về cấu trúc và sinh trưởng trên Thế giới
2.1.4. Những nghiên cứu cấu trúc và sinh trưởng ở Việt Nam
2.2. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.2.1. Điều kiện tự nhiên
2.2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, phạm vi và thời gian nghiên cứu
3.1.1. Đối tương nghiên cứu
3.1.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.2.1. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng trồng Thông nhựa
3.2.2. Nghiên cứu một số quy luật tương quan của rừng trồng Thông nhựa
3.2.3. Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng rừng trồng Thông nhựa
3.2.4. Đề xuất một số biện pháp kĩ thuật cho rừng trồng Thông nhựa
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp luận
3.3.2. Phương pháp thu thập số liệu
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Nghiên cứu một số quy luật cấu trúc rừng trồng Thông nhựa
4.1.1. Quy luật phân bố số cây theo đường kính
4.1.2. Quy luật phân bố số cây theo chiều cao
4.2. Nghiên cứu một số quy luật tương quan của cây Thông nhựa
4.2.1. Quy luật tương quan giữa chiều cao và đường kính
4.2.2. Quy luật tương quan giữa đường kính tán và đường kính ngang ngực
4.2.3. Quy luật tương quan giữa chiều cao vút ngọn và chiều cao dưới cành
4.3. Nghiên cứu quy luật sinh trưởng và tăng trưởng
4.3.1. Khảo sát các hàm sinh trưởng
4.3.2. Nghiên cứu sinh trưởng, tăng trưởng đường kính
4.3.3. Nghiên cứu sinh trưởng, tăng trưởng chiều cao
4.3.4. Nghiên cứu sinh trưởng, tăng trưởng thể tích
4.4. Đề xuất một số biện pháp kỹ thuật cho rừng trồng Thông nhựa
4.4.1. Xác định mật độ tối ưu và cường độ chặt cho các lâm phần Thông nhựa
4.4.2. Đề xuất biện pháp kỹ thuật nuôi dưỡng rừng Thông nhựa
Phần 5. KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan