[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ bảo quản khoai lang

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ bảo quản khoai lang
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Giới thiệu chung về khoai lang
2.1.1. Nguồn gốc
2.1.2. Đặc điểm, cấu tạo và phân loại khoai lang
2.1.3. Thành phần hoá học của khoai lang
2.1.4. Giá trị dinh dưỡng và tác dụng của khoai lang
2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ khoai lang trên thế giới và ở Việt Nam
2.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ khoai lang trên thế giới
2.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ khoai lang ở Việt Nam
2.3. Một số phương pháp bảo quản của khoai lang
2.4. Một số quá trình xảy ra khi bảo quản khoai lang
2.4.1. Các biến đổi vật lý
2.4.2. Các biến đổi sinh lý sinh hóa
2.5. Các bệnh thường xảy ra với khoai lang bảo quản
2.6. Tình hình bảo quản khoai lang trong và ngoài nước
2.6.1. Tình hình bảo quản khoai lang trên thế giới
2.6.2. Tình hình bảo quản khoai lang ở Việt Nam
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, vật liệu nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Vật liệu nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.2. Phương pháp phân tích chỉ tiêu nghiên cứu
3.5. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Ảnh hưởng của độ già thu hoạch của khoai lang đến chất lượng khoai lang sau thu hoạch
4.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian đến quá trình curing (làm lành vết thương) cho khoai lang sau thu hoạch
4.3. Ảnh hưởng của nồng độ NaClO xử lý nhằm ngăn ngừa vi khuẩn gây thối và hiện tượng nấm mốc bề mặt
4.3.1. Ảnh hưởng của nồng độ NaClO xử lý đến tỷ lệ hao hụt tự nhiên của khoai lang trong quá trình bảo quản
4.3.2. Ảnh hưởng của nồng độ NaClO xử lý đến tỷ lệ thối hỏng của khoai lang trong quá trình bảo quản
4.3.3. Ảnh hưởng của nồng độ NaClO xử lý đến tỷ lệ nảy mầm của khoai lang trong quá trình bảo quản
4.3.4. Ảnh hưởng của nồng độ NaClO xử lý đến sự biến đổi nồng độ chất khô hòa tan của khoai lang trong quá trình bảo quản
4.4. Ảnh hưởng của nồng độ NAA xử lý nhằm ngăn ngừa sự nảy mầm của khoai lang trong quá trình bảo quản
4.4.1. Ảnh hưởng của nồng độ NAA xử lý đến tỷ lệ HHKLTN của khoai lang trong quá trình bảo quản
4.4.2. Ảnh hưởng của chất chống nảy mầm NAA đến tỷ lệ hư hỏng (%)
4.4.3. Ảnh hưởng của nồng độ NAA xử lý đến tỷ lệ nảy mầm của khoai lang trong quá trình bảo quản
4.4.4. Ảnh hưởng của chất chống nảy mầm NAA đến cường độ hô hấp
4.5. Xác định loại bao bì thích hợp cho việc bảo quản khoai lang
4.5.1. Ảnh hưởng loại bao bì bao gói đến tỷ lệ HHKLTN của khoai lang trong quá trình bảo quản
4.5.2. Ảnh hưởng của loại bao bì bao gói đến hàm lượng chất khô hòa tan của củ khoai lang trong quá trình bảo quản
4.5.3. Ảnh hưởng của loại bao bì bao gói đến hàm lượng đường tổng số của củ khoai lang trong quá trình bảo quản
4.5.4. Ảnh hưởng của loại bao bì bao gói đến sự biến đổi màu sắc của củ khoai lang trong quá trình bảo quản
4.6. Quy trình công nghệ bảo quản khoai lang
4.6.1. Nguyên liệu
4.6.2. Lựa chọn, phân loại
4.6.3. Rửa
4.6.4. Làm lành vết thương
4.6.5. Xử lý NaClO nhằm ngăn ngừa vi khuẩn gây thối và hiện tượng nấm mốc bề mặt.
4.6.6. Xử lý NAA nhằm ngăn ngừa sự nảy mầm
4.6.7. Hong khô
4.6.8. Sử dụng bao bì PE có độ dày 40μm đục lỗ 10% để bảo quản
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan