[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng của cây Phay (Duabanga sonneratioides Ham) giai đoạn vườn ươm tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng của cây Phay (Duabanga sonneratioides Ham) giai đoạn vườn ươm tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học
2.2. Những nghiên cứu trên thế giới
2.3. Những nghiên cứu ở Việt Nam
2.4. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.5. Một số thông tin về loài cây Phay
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu
3.2.2. Thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các bước tiến hành
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.2. Phương pháp theo dõi và thu tập số liệu
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả nghiên cứu sinh trưởng về chiều cao của cây Phay dưới ảnh hưởng của các loại phân bón
4.2. Kết quả nghiên cứu về sinh trưởng đường kính cổ rễ D00 của cây Phay giai đoạn vườn ươm ở các công thức thí nghiệm
4.3. Dự tính tỷ lệ xuất vườn của cây Phay ở các công thức thí nghiệm
4.4. Đánh giá tỷ lệ xuất vườn cây Phay của các công thức
PHẦN 5: KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan