[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ đến sức sản xuất thịt và hiệu quả kinh tế của gà Ross - 508 nuôi chuồng kín tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ đến sức sản xuất thịt và hiệu quả kinh tế của gà Ross - 508 nuôi chuồng kín tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Sức sống và khả năng chống đỡ bệnh của gia cầm
2.1.2. Khái niệm sinh trưởng và phương pháp đánh giá sinh trưởng
2.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của gà thịt
2.1.4. Khả năng chuyển hóa thức ăn
2.1.5. Năng suất, chất lượng thịt và các yếu tố ảnh hưởng
2.2. Tổng quan nghiên cứu trong nước và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
2.3. Giới thiệu về gà thí nghiệm
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu
3.4.2. Các chỉ tiêu theo dõi
3.5. Đánh giá năng suất thịt.
3.6. Phương pháp xử lý số liệu.
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Các công tác trong quá trình phục vụ sản xuất.
4.1.2. Phương pháp tiến hành
4.1.3. Kết quả công tác phục vụ sản xuất
4.2. Kết luận về công tác phục vụ sản xuất
4.2.1. Bài học kinh nghiệm
4.3. Kết quả chuyên đề nghiên cứu khoa học
4.3.1. Tỷ lệ nuôi sống của gà thí nghiệm
4.3.2. Khả năng sinh trưởng của gà thí nghiệm
4.3.3 Kết quả sinh trưởng tuyệt đối và tương đối của gà thí nghiệm
4.3.4. Khả năng tiêu thụ và chuyển hóa thức ăn
4.3.5. Tiêu tốn thức ăn cho 1kg tăng khối lượng
4.3.6. Tiêu tốn Protein/kg khối lượng (g/kg)
4.3.7. Tiêu tốn năng lượng trao đổi /kg tăng khối lượng
4.3.8. Kết quả mổ khảo sát
4.3.9. Chỉ số sản xuất và chỉ số kinh tế của gà thí nghiệm
4.3.10. Chi phí trực tiếp cho gà thí nghiệm
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan