[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại xã Hoàng Nông huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại xã Hoàng Nông huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
2.1.1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu
2.1.2. Những nghiên cứu trên Thế giới
2.1.3. Những nghiên cứu ở Việt Nam
2.2. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.2.1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu
2.2.2. Tình hình sản xuất
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và thời gian nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.2.1. Đặc điểm chung của lâm phần rừng tự nhiên trên địa bàn nghiên cứu
3.2.2. Đặc điểm mật độ cây gỗ
3.2.3. Đặc điểm cấu trúc ngang
3.2.4. Đặc điểm cấu trúc đứng
3.2.5. Đặc điểm tầng cây bụi thảm tươi
3.2.6. Đề xuất một số giải pháp
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp luận
3.3.2. Phương pháp ngoại nghiệp
3.3.2.1. Phương pháp kế thừa số liệu
3.3.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
3.3.3. Phương pháp nội nghiệp
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Mộ số đặc điểm chung của rừng tự nhiên trên địa bàn
4.2. Đặc điểm cấu trúc tổ thành sinh thái và mật độ cây gỗ
4.3. Đặc điểm cấu trúc ngang
4.3.1. Phân bố số cây theo cấp đường kính
4.3.2. Phân bố loài cây theo cấp đường kính
4.3.3. Quy luật phân bố đường kính thân cây (N/D1.3)
4.4. Đặc điểm cấu trúc đứng
4.4.1. Phân bố số cây theo cấp chiều cao
4.4.2. Phân bố loài cây theo cấp chiều cao
4.5. Đặc điểm tầng cây bụi thảm tươi
4.6. Đề xuất một số giải pháp
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan