[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng trên núi đá vôi tại huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng trên núi đá vôi tại huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu
2.2. Những nghiên cứu trên thế giới
2.3. Những nghiên cứu ở Việt Nam
2.3.1. Những nghiên cứu về trúc rừng
2.3.2. Phân bố cây theo đường kính, chiều cao
2.3.3. Nghiên cứu tương quan giữa chiều cao và đường kính
2.4. Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội khu vực
2.4.1. Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu
2.4.2. Tình hình dân sinh kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Đặc điểm cấu trúc tổ thành và mật độ cây gỗ
3.3.2. Đặc điểm cấu trúc ngang
3.3.3. Đặc điểm cấu trúc đứng
3.3.4. Nghiên cứu một số quy luật phân bố lâm phần
3.3.5. Đề xuất một số giải pháp kỹ thuật lâm sinh nhằm phục hồi và phát triển hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp luận
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đặc điểm cấu trúc tổ thành và mật độ cây gỗ tại huyện Quản Bạ
4.2. Đặc điểm cấu trúc ngang
4.2.1. Phân bố số cây theo cấp đường kính (N/D)
4.2.2. Phân bố loài cây theo cấp đường kính
4.3. Đặc điểm cấu trúc đứng
4.3.1. Cấu trúc tầng thứ và độ tàn che của rừng
4.3.2. Phân bố số cây theo cấp chiều cao (N/H)
4.3.3. Phân bố loài cây theo chiều cao
4.4. Nghiên cứu một số quy luật phân bố lâm phần.
4.4.1. Quy luật phân bố số cây theo cấp đường kính( N/D1,3)
4.4.2. Quy luật phân bố số cây theo cấp chiều cao (N/Hvn)
4.4.3. Quy luật tương quan Hvn/D1,3
4.4.4. Quy luật tương quan Dt/D1,3
4.5. Đề xuất một số giải pháp
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan