[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc điểm của bệnh do ấu trùng Cysticercus Tennuicollis gây ra ở dê nuôi tại một số địa phương tỉnh Thái Nguyên và đề xuất biện pháp phòng chống

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc điểm của bệnh do ấu trùng Cysticercus Tennuicollis gây ra ở dê nuôi tại một số địa phương tỉnh Thái Nguyên và đề xuất biện pháp phòng chống
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Sán dây ký sinh ở chó và ấu trùng Cysticercus tenuicollis
2.1.2. Bệnh do sán dây Taenia hydatigena gây ra ở chó và bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở một số loại gia súc
2.1.3 Chẩn đoán bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis
2.1.4. Phòng và trị bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra
2.2.Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1.Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Vật liệu nghiên cứu
3.4. Nội dung nghiên cứu
3.4.1. Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở dê nuôi tại một số địa phương tỉnh Thái Nguyên
3.4.2. Nghiên cứu triệu chứng, bệnh tích bệnh Cysticercus tenuicollis
3.4.3. Đề xuất biện pháp phòng trị bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra
3.5. Bố trí thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu
3.5.1. Bố trí thu thập mẫu và phương pháp xác định tình hình nhiễm ấu trùng Cysticercus tenuicollis ở dê
3.5.2. Bố trí điều tra và phương pháp xác định tình hình nhiễm sán dây ở chó
3.5.3. Phương pháp nghiên cứu xác định mối tương quan giữa tỷ lệ nhiễm ấu trùng Cysticercus tenuicollis ở dê và tỷ lệ nhiễm sán dây Taenia hydatigena ở chó
3.5.4. Phương pháp nghiên cứu bệnh học bệnh Cysticercus tenuicollis trên dê
3.4. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở dê tại một số địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên
4.1.1. Tình hình nhiễm ấu trùng Cysticercus tenuicollis ở dê tại một số địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên
4.1.2. Nghiên cứu mối tương quan giữa tỷ lệ nhiễm sán dây Taenia hydatigena ở chó và tỷ lệ nhiễm ấu trùng Cysticercus tenuicollis ở dê tại các địa phương tỉnh Thái Nguyên
4.2. Nghiên cứu bệnh học bệnh Cysticercus tenuicollis
4.2.1. Triệu chứng lâm sàng chủ yếu của dê bị bệnh Cysticercus tenuicollis
4.2.2. Tỷ lệ các khí quan có ấu trùng Cysticercus tenuicollis ký sinh và khối lượng của ấu trùng Cysticercus tenuicollis.
4.2.3. Bệnh tích đại thể ở các khí quan có ấu trùng Cysticercus tenuicollis ký sinh
4.3. Đề xuất biện pháp phòng chống bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra cho dê
PHẦN 5: KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan