[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở lợn nuôi tại huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên và đề xuất biện pháp phòng chống

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở lợn nuôi tại huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên và đề xuất biện pháp phòng chống
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Đặc điểm của ấu trùng Cysticercus tenuicollis
2.1.2. Đặc điểm sinh học của sán dây ký sinh ở chó
2.1.3. Đặc điểm dịch tễ học bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis và bệnh do sán dây chó gây ra
2.1.4. Đặc điểm bệnh lý và lâm sàng bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis
2.1.5. Chẩn đoán bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra và bệnh sán dây chó
2.1.6. Phòng và điều trị bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, vật liệu, thời gian, địa điểm nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Vật liệu nghiên cứu
3.1.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.2.1. Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở lợn tại một số xã thuộc huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
3.2.2. Nghiên cứu bệnh học bệnh Cysticercus tenuicollis
3.3. Bố trí thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Bố trí điều tra và phương pháp xác định tình hình nhiễm ấu trùng Cysticercus tenuicollis ở lợn
3.3.2. Bố trí điều tra và phương pháp xác định tình hình nhiễm sán dây ở chó
3.3.3. Phương pháp nghiên cứu tương quan giữa tỷ lệ nhiễm ấu trùng Cysticercus tenuicollis lợn với tỷ lệ nhiễm sán dây Taenia hydatigena ở chó
3.3.4. Phương pháp nghiên cứu bệnh học bệnh Cysticercus tenuicollis
3.4. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở lợn tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
4.1.1. Tình hình nhiễm ấu trùng Cysticercus tenuicollis ở lợn tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
4.1.2. Nghiên cứu mối tương quan giữa tỷ lệ nhiễm sán dây Taenia hydatigena ở chó và tỷ lệ nhiễm ấu trùng Cysticercus tenuicollis ở lợn tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
4.2. Nghiên cứu bệnh học bệnh Cysticercus tenuicollis
4.2.1. Triệu chứng lâm sàng chủ yếu của lợn bị bệnh Cysticercus tenuicollis
4.2.2. Tỷ lệ các khí quan có ấu trùng Cysticercus tenuicollis ký sinh
4.2.3. Bệnh tích đại thể ở các khí quan có ấu trùng Cysticercus tenuicollis ký sinh
4.3. Đề xuất biện pháp phòng chống bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra cho lợn
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan