[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên rừng trên núi đá vôi tại huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên rừng trên núi đá vôi tại huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Những nghiên cứu về tái sinh tự nhiên trên thế giới
2.1.1. Một số thuật ngữ liên quan đến đề tài
2.1.2. Kết quả nghiên cứu về tái sinh rừng
2.2. Những nghiên cứu về tái sinh tự nhiên ở Việt Nam
2.3. Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến tái sinh
2.3.1.Trên thế giới
2.3.2. Ở Việt Nam
2.4. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu
2.4.1. Điều kiện tự nhiên của huyện Quản Bạ
2.4.2. Khái quát về tình hình dân sinh kinh tế, xã hội tại khu vực nghiên cứu
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp luận
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu ngoại nghiệp
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu nội nghiệp
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đặc điểm cấu trúc tổ thành và mật độ tầng cây gỗ trên núi đá vôi
4.1.1. Cấu trúc tổ thành và mật độ tầng cây gỗ phân bố tại vị trí đỉnh núi đá vôi
4.1.2. Cấu trúc tổ thành và mật độ tầng cây gỗ phân bố tại vị trí sườn
4.2. Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trên núi đá vôi
4.2.1. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tổ thành, mật độ cây tái sinh trên rừng núi đá vôi
4.2.2. Nguồn gốc, chất lượng cây tái sinh tự nhiên của rừng trên núi đá vôi
4.2.3. Phân bố cây tái sinh tự nhiên theo cấp chiều cao của rừng trên núi đá vôi
4.2.4. Phân bố cây tái sinh tự nhiên theo mặt phẳng nằm ngang
4.3. Nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến tái sinh tự nhiên trên núi đá vôi
4.3.1. Ảnh hưởng của địa hình
4.3.2. Ảnh hưởng của đất
4.3.3. Ảnh hưởng của cây bụi, thảm tươi
4.3.4. Ảnh hưởng của độ tàn che
4.3.5. Ảnh hưởng của con người
4.4. Đề xuất một số giải pháp kỹ thuật lâm sinh cho tái sinh tự nhiên trên núi đá vôi
4.4.1. Lựa chọn các loài cây mục đích
4.4.2. Giải pháp về kỹ thuật
4.4.3. Giải pháp về quản lý và phát triển rừng
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan