[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu giá đất ở và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại thị trấn Ba Hàng huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên năm 2014


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu giá đất ở và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại thị trấn Ba Hàng huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên năm 2014
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Khái quát về giá đất
2.1.1. Khái niệm giá đất
2.1.2. Các đặc trưng của giá đất
2.1.3. Cơ sở khoa học của việc hình thành giá đất
2.1.4. Cơ sở pháp lý
2.1.5. Cơ sở thực tiễn
2.2. Khái quát về công tác định giá đất
2.2.1. Khái niệm định giá đất
2.2.2. Sự cần thiết của hoạt động định giá đất
2.2.3. Công tác định giá đất trên thế giới và Việt Nam
PHẦN 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và quản lý sử dụng đất tác động tới công tác quản lý giá đất và định giá đất của thị trấn Ba Hàng năm 2014
3.2.2. Đánh giá thực trạng giá đất ở trên địa bàn thị trấn Ba Hàng năm 2014
3.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị trấn Ba Hàng năm 2014
3.2.4. Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở thị trấn Ba Hàng năm 2014 thông qua phiếu điều tra
3.2.5. Đề xuất một số giải pháp
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
3.3.2. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp
3.3.3. Phương pháp điều tra, phỏng vấn
3.3.4. Phương pháp xử lý thông tin, số liệu
3.3.5. Phương pháp chuyên gia
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và quản lý sử dụng đất tác động tới công tác quản lý giá đất và định giá đất thị trấn Ba Hàng năm 2014
4.1.1. Điều kiện tự nhiên tác động tới công tác quản lý giá đất và định giá đất thị trấn Ba Hàng năm 2014
4.1.2. Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tác động tới công tác quản lý giá đất và định giá đất thị trấn Ba Hàng năm 2014
4.1.3. Tình hình quản lý và sử dụng đất tác động đến công tác quản lý giá đất và định giá đất thị trấn Ba Hàng năm 2014
4.1.4. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và quản lý sử dụng đất tác động tới công tác quản lý giá đất và định giá đất thị trấn Ba Hàng năm 2014
4.2. Đánh giá thực trạng giá đất ở trên địa bàn thị trấn Ba Hàng năm 2014
4.2.1. Giá đất ở quy định trên địa bàn thị trấn Ba Hàng năm 2014
4.2.2. Thực trạng giá đất ở của thị trấn Ba Hàng năm 2014
4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị trấn Ba Hàng năm 2014
4.3.1. Yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị trấn Ba Hàng năm 2014
4.3.2.Các yếu tố kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị trấn Ba Hàng năm 2014
4.3.3. Yếu tố pháp lý ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị trấn Ba Hàng năm 2014
4.3.4. Các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị trấn Ba Hàng năm 2014
4.4. Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở thị trấn Ba Hàng năm 2014 qua phiếu điều tra
4.4.1. Các yếu tố liên quan đến thửa đất ảnh hưởng đến giá đất ở thông qua phiếu điều tra
4.4.2. Đánh giá hiểu biết của người dân về giá đất ở và quản lý giá đất
4.4.3. Yếu tố pháp lý của thửa đất ảnh hưởng đến giá đất thông qua phiếu điều tra
4.5. Đề xuất một số giải pháp
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan