[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu giá đất ở và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn phường Thịnh Đán thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu giá đất ở và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn phường Thịnh Đán thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học hình thành giá đất
2.1.1. Cơ sở lý luận
2.1.2. Cơ sở pháp lý
2.1.3. Khái quát về công tác định giá đất
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất
2.2.1. Yếu tố thông thường
2.2.2. Yếu tố khu vực
2.2.3. Yếu tố cá biệt
2.3. Những nghiên cứu vè giá đất và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất
2.3.1. Trên thế giới
2.3.2. Tại Việt Nam
Phần 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
3.3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn phường Thịnh Đán năm 2013
3.3.3. Giá đất ở và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn phường Thịnh Đán - thành phố Thái Nguyên
3.3.4. Hiện trạng giá đất ở trên địa bàn phường Thịnh Đán - thành phố Thái Nguyên
3.3.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành giá đất ở tại phường Thịnh Đán
3.3.6. Đề xuất một số giải pháp
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
3.4.2. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp
3.4.3. Phương pháp điều tra, phỏng vấn
3.4.4. Phương pháp xử lý thông tin, số liệu
3.4.5. Phương pháp chuyên gia
3.4.6. Phương pháp bản đồ
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
4.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên
4.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn phường Thịnh Đán năm 2013
4.2.1. Tình hình quản lý đất đai
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất
4.3. Giá đất ở và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn phường Thịnh Đán - thành phố Thái Nguyên
4.3.1. Giá đất ở quy định cụ thể cho thành phố Thái Nguyên và phường Thịnh Đán 
4.3.2. Thực trạng giá đất ở của phường Thịnh Đán - thành phố Thái Nguyên
4.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành giá đất ở tại phường Thịnh Đán
4.5. Đề xuất một số giải pháp
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan