[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu giá trị tài nguyên thực vật trạng thái rừng phục hồi IIB tại xã Hoàng Nông huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu giá trị tài nguyên thực vật trạng thái rừng phục hồi IIB tại xã Hoàng Nông huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Tổng quan
2.1.1. Khái niêm về TNTV
2.1.2. Tổng quan về TNTV
2.1.3. Giá trị của TNTV
2.2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.3. Tổng quan về khu vực nghiên cứu
2.3.1. Vị trí địa lý
2.3.2. Địa hình, địa chất – thổ nhưỡng
2.3.3. Điều kiện khí hậu
2.3.4. Điều kiện kinh tế - văn hóa - xã hội
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Kế thừa các tài liệu cơ bản
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.2.1. Liệt kê tự do
3.4.2.2. Xác định cây
3.4.2.3. Điều tra theo tuyến với người cung cấp tin quan trọng
3.4.2.4. Điều tra ô tiêu chuẩn
3.4.3.5. Phương pháp phỏng vấn và thảo luận nhóm
3.4.4. Phương pháp ngoại nghiệp
3.4.5. Phương pháp nội nghiệp
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Thành phần loài thực vật rừng ở xã Hoàng Nông.
4.2. Đánh giá đặc điểm về mật độ và trữ lượng của một số loài cây tài nguyên rừng
4.2.1. Đánh giá đặc điểm về mật độ của một số loài cây tài nguyên rừng
4.2.2. Đánh giá trữ lượng nhóm tài nguyên
4.3. Tình hình khai thác và sử dụng TNTV của người dân địa phương
4.4. Các loại tài nguyên thực vật được người dân khai thác
4.5. Những tài nguyên thực vật có giá trị làm dược liệu
4.6. Thực trạng quản lý TNTV hiện nay tại Xã Hoàng Nông
4.6.1. Quá trình quản lý TNTV của xã Hoàng Nông
4.6.2. Thuận lợi và khó khăn trong việc quản lý TNTV hiện nay tại xã Hoàng Nông
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan