[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu hiệu quả một số mô hình nông lâm kết hợp tại xã Cát Thịnh huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu hiệu quả một số mô hình nông lâm kết hợp tại xã Cát Thịnh huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu
2.1.1. Các khái niệm
2.1.2. Đặc điểm các mô hình Nông lâm kết hợp
2.2. Tình hình nghiên cứu về NLKH trên thế giới
2.3. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.4. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.4.1. Điều kiện tự nhiên
2.4.2. Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Công tác ngoại nghiệp
3.4.2. Phương pháp nội nghiệp - Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Nghiên cứu các dạng mô hình NLKH hiện có ở xã Cát Thịnh
4.2. Nghiên cứu về quy mô và kết cấu của các dạng mô hình NLKH điển hình
4.3. Đánh giá hiệu quả các dạng mô hình
4.3.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình NLKH tại xã Cát Thịnh
4.3.2. Đánh giá hiệu quả về môi trường
4.3.3. Đánh giá hiệu quả về xã hội
4.4. Đánh giá những khó khăn, thuận lợi trong phát triển mô hình NLKH tại xã Cát Thịnh
4.4.1. Vai trò của các tổ chức
4.5. Đề xuất một số giải pháp góp phần đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp trong toàn xã
4.5.1. Giải pháp chung
4.5.2. Giải pháp cụ thể
PHẦN 5: KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan