[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc điểm sinh học loài lan hoàng thảo đùi gà (dendrobium nobile) làm cơ sở cho việc phát triển và bảo tồn nguồn gen cây rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc Phia Đén huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc điểm sinh học loài lan hoàng thảo đùi gà (dendrobium nobile) làm cơ sở cho việc phát triển và bảo tồn nguồn gen cây rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc Phia Đén huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng
MỤC LỤC
Phần 1 MỞ ĐẦU
Phần 2 TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của nghiên cứu
2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam
2.2.1. Lịch sử phát triển và tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Nghiên cứu ở Việt Nam
2.3. Điều kiện tự nhiên dân sinh kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu
2.3.1.Điều kiện tự nhiên
2.3.1.1. Điều kiện khí hậu, thủy văn
2.3.1.2. Đặc điểm địa hình, đất đai
2.3.1.3. Đặc điểm hệ động thực vật
2.3.1.4. Điều kiện giao thông
2.3.2. Điều kiện dân sinh kinh tế - xã hội
2.3.2.1. Tình hình dân cư kinh tế
2.3.2.2. Tình hình văn hóa xã hội
2.3. Tình hình phát triển lâm nghiệp
2.4. Nhận xét chung về những thuận lợi và khó khăn của địa phương
Phần 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.3. Phương pháp nghiên cứu nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp kế thừa tài liệu có sẵn ở địa phương
3.3.2. Ngoại nghiệp
3.3.2.1. Phỏng vấn người dân
3.3.2.2. Phương pháp lập điều tra theo tuyến
3.3.1.3. Phương pháp lập ô tiêu chuẩn (ÔTC)
Phần 4 KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
4.1. Đặc điểm sử dụng và sự hiểu biết của người dân về loài lan Hoàng thảo
4.2. Phân loại khoa học của loài
4.3. Đặc điểm nổi bật về hình thái của loài lan Hoàng thảo
4.3.1. Đặc điểm hình thái rễ
4.3.2. Đặc điểm hình thái thân
4.3.3. Đặc điểm cấu tạo hình thái lá
4.3.4. Đặc điểm cấu tạo hoa
4.3.5. Đặc điểm của quả
4.3.6. Đặc điểm cảu hạt
4.4. Một số đặc điểm sinh thái của loài
4.4.1. Đặc điểm tổ thành tầng cây cao nơi có Hoàng thảo phân bố
4.4.2. Đặc điểm độ tàn che nơi phân bố của loài lan Hoàng thảo
4.4.3. Đặc điểm tái sinh
4.4.4. Đặc điểm phân bố loài theo độ cao trên cây chủ
4.4.5. Mật độ phân bố của các loài Lan Hoàng thảo
4.4.6. Các loại cây chủ chính của Lan Hoàng thảo
4.5. Đặc điểm phân bố của loài
4.5.1. Đặc điểm phân bố trong các trạng thái rừng
4.5.2. Đặc điểm phân bố theo đai cao
4.5.3. Tần suất xuất hiện của loài Lan Hoàng thảo đùi gà
4.5.4. Sự tác động của con người đến khu vực nghiên cứu
4.6. Đề xuất một số biện pháp phát triển và bảo tồn loài
4.6.1. Đề xuất biện pháp bảo tồn
4.6.2. Đề xuất biện pháp phát triển loài
Phần 5 KẾT LUẬN TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan