[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng hấp thụ CO2 của tầng vật rơi rụng rừng phục hồi IIA tại xã Yên Lãng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng hấp thụ CO2 của tầng vật rơi rụng rừng phục hồi IIA tại xã Yên Lãng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Công ước liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu
2.1.2. Cơ chế phát triển sạch CDM
2.1.3. Nghị định thư Kyoto
2.1.4. Nghiên cứu hấp thụ CO2 của rừng
2.1.5. Chi trả dịch vụ môi trường hấp thụ CO2 của rừng
2.2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
2.2.1. Những nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam
2.3. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.3.1. Vị trí địa lý
2.3.2. Ðịa hình, địa thế
2.3.3. Khí hậu, thuỷ văn
2.3.4. Địa chất, thổ nhưỡng
2.3.5. Hiện trạng đất đai và tài nguyên rừng
2.3.6. Đặc điểm kinh tế - xã hội
2.3.7. Nhận xét và đánh giá chung
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Chuẩn bị
3.4.2. Ngoại nghiệp
3.4.3. Phương pháp nội nghiệp
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Đặc điểm sinh khối của vật rơi rụng dưới tán rừng trạng thái IIA
4.1.1. Đặc điểm sinh khối tươi của vật rơi rụng
4.1.2. Đặc điểm sinh khối khô rừng IIA tại xã Yên Lãng
4.2.3. Lượng C tích lũy trong vật rơi rụng dưới tán rừng phục hồi IIA
4.2. Lượng CO2 hấp thụ tương đương thông qua lượng carbon tích lũy ở tầng vật rơi rụng dưới tán rừng trạng thái IIA tại xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
4.3. Uớc tính giá trị thương mại carbon của vật rơi rụng dưới tán rừng trạng thái IIA tại Yên Lãng.
Phần 5. KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan