[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng sinh sản của lợn nái địa phương nuôi tại Trạm nghiên cứu Đồn Đèn - Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng sinh sản của lợn nái địa phương nuôi tại Trạm nghiên cứu Đồn Đèn - Bắc Kạn
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Đặc điểm giống lợn địa phương nuôi tại tỉnh Bắc Kạn
2.1.2. Các tính trạng năng suất sinh sản của lợn nái
2.1.3. Đặc điểm sinh lý sinh dục của lợn nái
2.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá sức sinh sản của lợn nái
2.1.5. Đặc điểm sinh trưởng của lợn con theo mẹ
2.1.6. Cơ sở khoa học của việc cho lai tạo giữa lợn đực rừng và lợn nái địa phương
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung
3.3.1. Công tác phục vụ sản xuất
3.3.2. Chuyên đề nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.2. Các chỉ tiêu theo dõi
3.4.3. Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu
3.4.3.1. Các chỉ tiêu về sinh lí sinh dục
3.4.3.2. Các chỉ tiêu về số lượng
3.4.4. Phương pháp xử lý
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả công tác phục vụ sản xuất
4.2. Kết quả nghiên cứu chuyên đề khoa học
4.2.1. Kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh lý sinh dục của lợn nái địa phương
4.2.2. Kết quả nghiên cứu năng suất sinh sản của lợn nái địa phương
4.2.3. Kết quả theo dõi về sinh trưởng tích lũy của lợn con thí nghiệm
4.2.4. Sinh trưởng tuyệt đối của lợn con thí nghiệm
4.2.5. Sinh trưởng tương đối của lợn con thí nghiệm
4.2.6. Tiêu tốn thức ăn/kg lợn con giống (Lúc 56 ngày tuổi).
4.2.7. Chi phí thức ăn/kg lợn con giống
4.2.8. Tình hình mắc bệnh của lợn con thí nghiệm.
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan