[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống khoai lang chất lượng cao vụ Đông năm 2013 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống khoai lang chất lượng cao vụ Đông năm 2013 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Phân loại, nguồn gốc và phân bố cây khoai lang
2.2. Những đặc tính nông học và yêu cầu ngoại cảnh và đất trồng đối với khoai lang
2.2.1. Đặc tính nông học
2.2.2. Yêu cầu ngoại cảnh và đất trồng đối với cây khoai lang
2.2.2.1. Nhiệt độ và độ ẩm
2.2.2.2. Đất
2.2.2.3. Nhu cầu dinh dưỡng
2.2.2.4. Nước
2.3. Giá trị dinh dưỡng và tầm quan trọng của cây khoai lang trong đời sống con người và chăn nuôi
2.3.1. Các thành phần dinh dưỡng
2.3.2. Chất khô và tinh bột
2.3.3. Xơ tiêu hoá
2.3.4. Protein
2.3.5. Các Vitamin và khoáng chất
2.4. Tình hình sản xuất và nghiên cứu khoai lang trên thế giới
2.4.1. Tình hình sản xuất
2.4.2. Tình hình nghiên cứu
2.5. Tình hình sản xuất và nghiên cứu khoai lang ở Việt Nam
2.5.1. Tình hình sản xuất
2.5.2. Tình hình nghiên cứu
2.6. Tình hình sản xuất khoai lang tại Thái Nguyên
PHẦN 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.3. Phương pháp bố trí thí nghiệm và kỹ thuật trồng
3.4. Các chỉ tiêu theo dõi.
3.5. Phương pháp tính toán và xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh trưởng của các giống khoai lang thí nghiệm vụ Đông năm 2013 tại trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên
4.2. Đặc điểm hình thái của các giống khoai lang tham gia thí nghiệm
4.3. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống khoai lang thí nghiệm
4.4. Khả năng chống chịu của các giống tham gia thí nghiệm
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan