[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học loài Nghiến (Excentrodendron tonkinensis) tại khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang tỉnh Tuyên Quang

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học loài Nghiến (Excentrodendron tonkinensis) tại khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1 Trên thế giới
2.2. Ở Việt Nam
2.3. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên
2.3.2. Điều kiện dân sinh,kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu
2.3.3. Hiện trạng tài nguyên rừng
2.4. Nhận xét, đánh giá thuận lợi, khó khăn của điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội tới bảo tồn loài cây Nghiến.
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.3. Phạm vi nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu chung
3.4.2. Phương pháp điều tra cụ thể
3.4.3. Phương pháp nội nghiệp
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đặc điểm hình thái loài cây nghiến:
4.1.1. Đặc điểm về phân loại của loài trong hệ thống phân loại
4.1.3. Đặc điểm ra hoa, kết quả trong thời gian nghiên cứu
4.2. Đặc điểm khí hậu và địa hình nơi có loài nghiến phân bố
4.2.1. Đặc điểm địa hình
4.2.2. Đặc điểm khí hậu nơi có Nghiến phân bố
4.2.3. Đặc điểm đất đai nơi có Nghiến phân bố
4.3. Đặc điểm cấu trúc quần xã thực vật rừng nơi có loài nghiến phân bố tự nhiên tại khu bảo tồn Na Hang
4.3.1. Cấu trúc tổ thành tầng cây gỗ
4.3.2. Cấu trúc tầng thứ
4.3.3. Cấu trúc mật độ tầng cây gỗ của lâm phần và Nghiến
4.3.4. Thành phần loài đi kèm với Nghiến
4.4. Đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát triển loài cây Nghiến tại khu bảo tồn Na Hang
Phần 5. KẾT LUẬN, TỒN TẠI, KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan