[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học loài Vàng tâm (Manglietia fordiana) tại vường quốc gia Xuân Sơn tỉnh Phú Thọ

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học loài Vàng tâm (Manglietia fordiana) tại vường quốc gia Xuân Sơn tỉnh Phú Thọ
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Trên thế giới
2.1.1. Nghiên cứu đặc điểm sinh học loài cây
2.1.2. Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học
2.1.3. Nghiên cứu về cây Vàng tâm
2.2. Ở Việt Nam
2.2.1. Nghiên cứu đặc điểm sinh học loài cây
2.2.2. Nghiên cứu đặc điểm sinh thái loài cây
2.3. Nhận xét, đánh giá chung
2.4. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.4.1. Điều kiện tự nhiên
2.4.2. Điều kiện kinh tế xã hội
2.4.3. Nhận xét chung về những thuận lợi và khó khăn của địa phương
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Đặc điểm hình thái và vật hậu của Vàng Tâm
3.3.2. Đặc điểm sinh thái của loài Vàng Tâm
3.3.3. Một số đặc điểm cấu trúc quần xã thực vật rừng nơi loài Vàng Tâm phân bố
3.3.4. Đề xuất giải pháp bảo vệ và giải pháp phát triển loài cây
3.3. Phạm vi nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu chung
3.4.2. Phương pháp điều tra cụ thể
3.4.3. Phương pháp nội nghiệp
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đặc điểm hình thái và vật hậu của cây Vàng Tâm
4.1.1. Đặc điểm về phân loại của loài trong hệ thống phân loại
4.1.2. Đặc điểm hình thái cây
4.1.3 Đặc điểm vật hậu
4.2. Một số đặc điểm sinh thái của loài Vàng tâm
4.2.1. Đặc điểm địa hình
4.2.2. Đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa khu vực nghiên cứu
4.2.3. Đặc điểm đất đai nơi có Vàng tâm phân bố
4.3. Một số đặc điểm cấu trúc quần xã thực vật rừng nơi loài Vàng Tâm phân bố
4.3.1. Cấu trúc tổ thành rừng
4.3.2. Cấu trúc mật độ
4.4. Đề xuất các giải pháp bảo vệ và phát triển bền vững loài cây Vàng Tâm tại VQG Xuân Sơn
4.4.1. Giải pháp về cơ chế chính sách
4.4.2. Giải pháp về khoa học kỹ thuật
4.4.3. Giải pháp trong công tác bảo tồn
Phần 5: KẾT LUẬN TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan