[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học loài cây Re hương (Cinnamomum parthenoxylon (Jack.) Meisn) làm cơ sở cho bảo tồn và phát triển loài huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học loài cây Re hương (Cinnamomum parthenoxylon (Jack.) Meisn) làm cơ sở cho bảo tồn và phát triển loài huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu đặc điểm sinh học cây Re hương
2.2. Những nghiên cứu trên thế giới
2.3. Những nghiên cứu ở Việt Nam
2.3.1. Lịch sử phát triển các nghiên cứu ở Việt Nam
2.3.2. Các nghiên cứu về cây Re hương.
2.4. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - Xã hội tại huyện Phú Lương
2.4.1. Điều kiện tự nhiên
2.4.1.1. Vị trí địa lý, địa hình
2.4.1.2. Khí hậu thuỷ văn
2.4.1.3. Đất đai
2.4.1.4. Hiện trạng rừng
2.4.2. Điều kiện kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu
2.4.2.1. Tổ chức quản lý của cơ sở
2.4.2.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật
2.4.2.3. Tình hình sản xuất ngành trồng trọt
2.4.3. Đánh giá chung
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.2.1. Sự hiểu biết của người dân về loài cây và đặc điểm sử dụng Re hương
3.2.2. Phân loại loài Re hương
3.2.3. Đặc điểm nổi bật về hình thái cây
3.2.4. Một số đặc điểm sinh thái của loài
3.2.5. Tác động của con người tới loài cây nghiên cứu
3.2.6. Đề xuất một số biện pháp phát triển loài cây nghiên cứu
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp nghiên cứu chung
3.3.2. Phương pháp điều tra cụ thể
3.3.2.1. Điều tra sơ thám
3.3.2.2. Điều tra chi tiết
3.3.3. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu.
3.3.3.1. Phương pháp nghiên cứu tổ thành tầng cây gỗ
3.3.3.2. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm tái sinh loài
3.3.3.3. Phương pháp phân tích đất
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Sự hiểu biết của người dân về loài và đặc điểm sử dụng cây Re hương
4.1.1. Sự hiểu biết của người dân về loài cây Re hương
4.1.2. Đặc điểm sử dụng loài Re hương
4.2. Phân loại loài Re hương
4.3. Đặc điểm nổi bật về hình thái cây
4.3.1. Rễ, thân và cành cây
4.3.2. Đặc điểm hình thái lá cây
4.3.3. Đặc điểm hình thái hoa và quả
4.4. Đặc điểm sinh thái của loài
4.4.1. Đặc điểm ánh sáng nơi có Re hương phân bố
4.4.2. Tổ thành tầng cây gỗ nơi có Re hương phân bố
4.4.3. Đặc điểm về tái sinh loài
4.4.3.1. Tổ thành tầng cây tái sinh nơi lập OTC
4.4.3.2. Mật độ cây tái sinh
4.4.3.3. Nguồn gốc cây tái sinh
4.4.3.4. Chất lượng cây Re hương tái sinh:
4.4.4. Đặc điểm về cây bụi và thảm tươi và dây leo có loài Re hương phân bố
4.4.5. Đặc điểm phân bố loài Re hương
4.4.5.1. Phân bố theo tuyến điều tra
4.4.5.2. Phân bố phân tán trên toàn diện tích rừng của người dân
4.4.5.3. Phân bố theo các trạng thái rừng
4.4.5.4. Tần suất xuất hiện của loài Re hương trong các OTC trên tuyến điều tra
4.4.6. Đặc điểm đất nơi loài cây Re hương phân bố
4.4.6.1. Lý tính
4.4.6.2. Hoá tính
4.5. Tác động của con người tới loài nghiên cứu
4.6. Đề xuất biện pháp bảo tồn và phát triển loài
4.6.1. Biện pháp về chính sách
4.6.2. Biện pháp về kỹ thuật
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan