[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại địa bàn thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại địa bàn thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
Phần 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Khái quát về giá đất
2.1.1. Khái niệm về giá đất
2.1.2. Đặc điểm của giá đất
2.1.3. Cơ sở khoa học của việc hình thành giá đất và giá đất ở
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất
2.2.1. Yếu tố nhân khẩu
2.2.2. Yếu tố xã hội
2.2.3. Yếu tố quốc tế
2.2.4. Yếu tố kinh tế
2.2.5. Yếu tố khu vực
2.2.6. Yếu tố cá biệt
2.3. Các loại giá đất và phương pháp xác định giá đất
2.3.1. Các loại giá đất hiện nay
2.3.2. Các phương pháp xác định giá đất tại Việt Nam
2.3.3. Điều kiện áp dụng các phương pháp xác định giá đất
2.3.4. Phương pháp xác định giá đất ở đô thị
2.4. Khái quát quá trình hình thành giá đất ở nước ta
2.4.1. Giai đoạn trước năm 1946
2.4.2. Giai đoạn từ năm 1946 đến năm 1980
2.4.3. Giai đoạn từ năm 1980 đến 1993
2.4.4. Giai đoạn từ năm 1993 đến nay
2.5. Công tác quản lý Nhà nước về giá đất
2.5.1. Quản lý về giá đất ở Việt Nam
2.5.2. Quản lý giá đất ở một số nước
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
3.2.2. Tình hình sử dụng đất tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
3.2.3. Thực trạng giá đất ở trên địa bàn thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
3.2.4. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
3.2.5. Một số giải pháp
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Thu thập số liệu thứ cấp
3.3.2. Thu thập số liệu sơ cấp
3.3.3. Tổng hợp và xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
4.1.1. Điều kiện tự nhiên tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
4.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
4.2. Tình hình sử dụng đất tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
4.2.1. Tình hình quản lý đất đai
4.2.2. Tình hình sử dụng đất
4.3. Thực trạng giá đất ở của thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
4.3.1. Giá đất ở quy định trên địa bàn thị xã Phúc Yên năm 2014
4.3.2. Thực trạng giá đất ở của thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
4.4. Một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
4.4.1. Yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến giá đất ở tại địa bàn thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
4.4.2. Một số yếu tố xã hội ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
4.5. Đề xuất một số giải pháp
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan