[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sinh trưởng của hai tổ hợp lai F1 (Lợn đực rừng x nái địa phương) và F1 (Lợn đực rừng x nái Móng Cái) nuôi tại trạm nghiên cứu Đồn Đèn - Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sinh trưởng của hai tổ hợp lai F1 (Lợn đực rừng x nái địa phương) và F1 (Lợn đực rừng x nái Móng Cái) nuôi tại trạm nghiên cứu Đồn Đèn - Bắc Kạn
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở khoa học của việc cho lai tạo giữa lợn đực rừng và lợn nái địa phương
2.1.2. Đặc điểm sinh trưởng của lợn
2.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh trưởng
2.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của lợn
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Điạ điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Công tác phục vụ sản xuất
3.3.2. Chuyên đề nghiên cứu
3.3. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp nghiên cứu
3.3.2. Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp theo dõi
3.3.2.1. Các chỉ tiêu theo dõi
3.3.2.2. Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu
3.3.3. Xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Kết quả công tác chăm sóc nuôi dưỡng các loại lợn tại Trạm nghiên cứu Đồn Đèn
4.1.2. Kết quả công tác thú y
4.1.3. Các kết quả khác
4.2. Kết quả chuyên đề nghiên cứu
4.2.1. Kết quả theo dõi tỉ lệ nuôi sống của lợn thí nghiệm
4.2.2. Kết quả theo dõi về sinh trưởng tích lũy của lợn thí nghiệm
4.2.3. Kết quả nghiên cứu về sinh trưởng tuyệt đối của lợn thí nghiệm
4.2.4. Kết quả nghiên cứu về sinh trưởng tương đối của lợn thí nghiệm
4.2.5. Hiệu quả sử dụng thức ăn cho lợn thí nghiệm
4.2.5.1. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng
4.2.5.2. Chi phí thức ăn/kg tăng khối lượng lợn thí nghiệm
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan